OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Český jazyk

Uchazeč má být absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studia oboru Český jazyk a literatura (jednooborová i dvouoborová varianta), Bohemistika, Obecná lingvistika nebo příbuzných filologických oborů včetně oboru Učitelství českého jazyka (pro všechny stupně škol). Vítána je rovněž předchozí zkušenost s odbornou prací (účast na vědeckých konferencích, publikační výstupy, zapojení do grantových a výzkumných projektů). Uchazeč vypracuje projekt budoucí disertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, v němž zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury (včetně zahraničních prací). Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a ověřují se uchazečovy znalosti bohemistických disciplín i jeho širší orientace v oboru. Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka, preferována je angličtina, nebo předložit osvědčení o znalosti cizího jazyka na příslušné úrovni (maturitní vysvědčení, certifikovaná zkouška apod.).
facebook
rss
social hub