OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Navazující magisterský studijní obor Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ (v kombinaci s jiným oborem v rámci OU) v sobě snoubí teoretické vzdělávání a praktickou aplikaci získaných znalostí a dovedností v předcházejícím bakalářském studiu. Rozšiřuje již dosaženou jazykovou kompetenci a odbornou kvalifikaci na úrovni vyššího stupně vysokoškolského vzdělání, a to mj. prostřednictvím tří specializovaných výukových bloků: jazykověda, literární věda a regionální problematika.
Profil absolventa:Dvouoborové odborné magisterské studium Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ jednak aktivuje pedagogicko-didaktické kompetence budoucích učitelů, jednak na prohlubuje a především rozšiřuje odborné znalosti a dovedností získané v předchozím studiu. Studium má za cíl připravit aprobované učitele pro střední školy, vyznačující se vysokým stupněm komunikativní jazykové kompetence s hlubším zaměřením na literaturu, jazykovědu nebo regionální problematiku. Absolvent také získá další kompetence ve specializaci jazykovědné, literární a kulturní. Absolvent najde uplatnění na všech typech středních škol a v profesích, které vyžadují úroveň jazykových znalostí a dovedností zkušený uživatel C2, jak ji definuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jedná se o profese, jež zároveň vyžadují znalost širších kulturně historických souvislostí, lingvoreálií a obecných reálií. Absolvent mj. získá: vysoký stupeň jazykové kompetence ve všeobecné a odborné polštině na úrovni zkušený uživatel C2; pokročilou úroveň znalostí z oblasti polské jazykovědy, historie polského jazyka, znalosti dějin polské literatury s důrazem na současný vývoj jazyka a trendy v moderní polsky psané literatuře; schopnosti popisu, analýzy, výkladu a interpretace textu, výstavby a realizace řečových komunikátů; aktuální poznatky ve všech oblastech studovaného oboru, které dokáže rozvíjet a tvořivě aplikovat v praxi.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Uchazeč/ka nekoná přijímací zkoušku.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia filologie v oboru polský jazyk nebo v oboru příbuzném.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
facebook
rss
social hub