OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství historie pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Navazující dvouoborové magisterské studium Učitelství historie pro SŠ je primárně určeno k přípravě studentů na pedagogickou činnost na středních školách. Studium propojuje teoretické vzdělávání v oboru historie s didaktikou dějepisu včetně aplikace znalostí v pedagogické praxi. Absolvent si osvojí schopnost rozvíjet základní faktografické znalosti, naučí se získávat nové informace z oboru a tvůrčím způsobem je aplikovat. Student se seznámí s aktuálními poznatky moderní historické vědy v nejširších souvislostech a s moderními didaktickými trendy uplatňovanými při výuce dějepisu. Absolvent bude plně připraven pro výkon povolání učitele na střední škole.
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského dvouoborového studia Učitelství historie pro SŠ získá rozšiřující znalosti studovaných oborů, které dokáže rozvíjet a tvořivě aplikovat v praxi. Absolvent si osvojí schopnost rozvíjet základní faktografické znalosti, naučí se získávat nové informace z oboru a tvůrčím způsobem je aplikovat. Student se seznámí s aktuálními poznatky moderní historické vědy v nejširších souvislostech a s moderními didaktickými trendy uplatňovanými při výuce dějepisu. Absolvent bude způsobilý pro výkon povolání učitele na střední škole.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Předpokládá se znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie. Předložení seznamu historické četby.
Kritéria přijímací zkoušky: Ústní přijímací zkouška se skládá ze dvou okruhů:
  1. obecné dějiny,
  2. české dějiny.
Každý okruh je ohodnocen max. 50 body.
Na základě předloženého seznamu četby odborné historické literatury bude ověřována znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie. Uchazeči jsou rovněž dotazování na potenciální téma své budoucí absolventské (diplomové) práce, pakliže by ji chtěli vypracovat v historickém oboru.
Zkouška je komisionální a uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
facebook
rss
social hub