OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ je koncipováno jako dvouoborové učitelské studium, které spojuje teoretické vzdělávání v oboru český jazyk a literatura s praktickou aplikací poznatků v pedagogické praxi.
Náplň studia tvoří tyto předměty: (a) povinné předměty lingvistické, literárněvědné a literárněhistorické, v nichž studenti rozvíjejí své odborné znalosti; (b) povinné předměty didaktické, v nichž se studenti učí aplikovat odborné vědomosti v oblasti výuky českého jazyka; získané dovednosti jsou procvičovány v rámci průběžných a souvislých praxí; (c) předměty povinně-volitelné, které umožňují hlubší profilaci studenta v oblasti jazykovědné, literárněvědné či literárněhistorické; (d) předměty výběrové, kterými si studenti zvyšují svoji interdisciplinární kompetenci a rozšiřují všeobecný kulturní přehled. Důraz je kladen na odbornou přípravu studenta a osvojení dovedností, které bude moci rozvíjet a předávat při středoškolské pedagogické činnosti.
Profil absolventa:Dvouoborové navazující magisterské studium oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ má za cíl rozšířit a prohloubit jazykovědné a literárněhistorické znalosti absolventa bakalářského studia českého jazyka a literatury tak, aby nabyté odborné poznatky a získané odborné dovednosti mohl a dovedl uplatnit ve své středoškolské učitelské praxi. Na základě tohoto studia si vytvoří celistvý obraz vývoje českého jazyka, jazykovědy a literatury a seznámí se se základními uměleckými skupinami, díly či postavami české a světové literatury. V didaktických oborových disciplínách si osvojí způsoby, jak předat a úspěšně prakticky zprostředkovat nabyté poznatky studentům středních škol (viz průběžná a souvislá praxe). Kromě toho má absolvent možnost prohloubit své znalosti v povinně volitelných disciplínách věnovaných gramatice staroslověnštiny, vývoji spisovného jazyka od nejstarších období do současnosti, kvantitativní lingvistice, zásadám při psaní odborných textů, české dialektologii (resp. sociolektologii), teorii spisovného jazyka, starším etapám české literatury, současné české poezii či interpretaci dramatických děl. Absolvent tohoto studia si osvojí dobrou jazykovou a stylistickou kompetenci, je schopen vést nad textem odborný dialog a naučit studenty středních škol základní práci s textem (tvorba, analýza), umí řešit dílčí odborné i didaktické úkoly, příp. se orientuje v některých pomezních vědních disciplínách.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:kombinovaná: písemná/ústní
Přijímací zkouška se skládá z písemné části (český jazyk) a ústní části (česká literatura).
Obsah přijímací zkoušky: Jazyková část má formu písemného testu. Test prověřuje znalost témat, která byla součástí bakalářského studia, zejména normativní mluvnice, včetně lingvistické terminologie, a odpovídající vědomosti a orientaci v jazykovědné bohemistice (např. časopisy, instituce, příručky, slovníky apod.).
Literární část má podobu ústního pohovoru. Uchazeč předloží seznam pročtené a prostudované krásné a odborné literatury, na jehož základě se vede volná rozprava. Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, obeznámenost se základními příručkami literární historie a teorie, se slovníky a literárními dějinami, s literárními časopisy.
Kritéria přijímací zkoušky: Výsledek přijímací zkoušky bude bodově ohodnocen zkušební komisí, pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 40 bodů.
Uchazeč může získat celkem 100 bodů, z toho maximálně 50 bodů z části písemné a maximálně 50 bodů z části ústní.
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
facebook
rss
social hub