OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace oboru:Cílem studijního oboru Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ realizovaného ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu je připravit studenty pro výuku angličtiny na všeobecných i odborných středních školách, na jazykových a vyšších odborných školách i na univerzitách. U absolventů oboru se předpokládá vysoký stupeň jazykové a didaktické kompetence, odpovídající znalosti a dovednosti, samostatný a tvůrčí přístup k práci i schopnost dalšího sebevzdělávání.
Profil absolventa:Na konci navazujícího magisterského vzdělávání bude mít absolvent oboru jazykové dovednosti v anglickém jazyce na úrovni C2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvent bude mít znalosti anglického jazyka, britské a americké literatury, širších kulturně-historických souvislostí, lingvoreálií, pragmalingvistiky a sociolingvistiky, textové lingvistiky a didaktiky anglického jazyka. Absolvent bude mít znalosti v rámci své specializace podle vlastní volby v lingvistické, literárně-kulturní nebo multikulturně-etnické oblasti. Bude mít taktéž znalosti z pedagogiky a psychologie. Absolvent najde uplatnění jako učitel angličtiny na všeobecných i odborných středních školách, na vyšším stupni víceletých gymnázií, na vyšších odborných školách, na univerzitách, ale i v profesích, které vyžadují vysoký stupeň jazykové kompetence a jazykové kultury, např. oblast kultury, sdělovacích prostředků - redakce novin a časopisů, vydavatelství, případně v jazykových agenturách, státních institucích, zahraničních odděleních, jako překladatel či tlumočník.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověřuje jazykovou úroveň uchazeče a úroveň bakalářských znalostí oboru v oblasti anglické fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky a v oblasti britské a americké literatury.
Kritéria přijímací zkoušky: Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu.

Bodové hodnocení jednotlivých částí (celkový počet bodů je 100):
  1. oborový test – skládá se z lingvistické a literární části, z nichž každá je hodnocena 35 body (celkový počet bodů v této části testu je 70)
  2. test jazykové kompetence na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (30 bodů)

Maximum, které uchazeč může z přijímací zkoušky získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
facebook
rss
social hub