Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Německá filologie - Francouzská filologie

Studijní programNěmecká filologie
Specializace kombinaceNěmecká filologie (maior)
Francouzská filologie (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Německá filologie

Studijní program v kostce

Vystudovali jste program spjatý s německým jazykem, ale ještě nejste definitivně rozhodnutí, jak a kde chcete pracovat? Chcete studiem získat vzdělání ve dvou různých oborech a rozšířit si tak možnost uplatnění na pracovním trhu? Chcete psát závěrečnou práci v němčině? Pak si zvolte studium varianty maior v rámci Německé filologie.

Studiem získáte schopnost komunikovat v německém jazyce ústně i písemně na velmi pokročilé úrovni C2. Prohloubíte si teoretické i praktické znalosti v lingvistické a literárněvědné oblasti a budete se hluboce orientovat v historii, kultuře i politice německy mluvících zemí. Vaše znalosti budete umět vhodně propojovat a aplikovat při řešení praktických problémů.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři Německé filologie varianty maior budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Co od vás očekáváme?

Přijímací zkoušku od Vás nevyžadujeme. Očekává se však, že budete již mít znalosti a jazykové dovednosti v německém jazyce odpovídající bakalářskému stupni studia němčiny/germanistiky. Podmínkou pro přijetí je příbuznost studovaného bakalářského studijního programu/oboru s vybraným navazujícím magisterským programem. Příbuznost zhodnotí zkušební komise na katedře.

Co se naučíte?

Po absolvování varianty maior v rámci Německé filologie budete umět komunikovat v německém jazyce na velmi pokročilé úrovni C2, a to písemnou i ústní formou. Budete mít široký přehled o vývoji německého jazyka a literatury od minulosti po současnost a zároveň si osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty z různých vývojových etap a interpretovat je z různých hledisek.

Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí, budete schopni překládat a tlumočit z a do němčiny a upevníte si své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, zpracovávání písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Budete schopni napsat diplomovou práci v německém jazyce a následně ji obhájit v rámci státní závěrečné zkoušky.

Kde a jak se uplatníte?

Budete vybaveni vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro uplatnění v profesích s vysokými nároky na lingvistickou a interkulturní kompetenci. Budete moci působit v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích v kulturních a vzdělávacích zařízeních i v zahraničních institucích a orgánech EU. V rámci celoživotního vzdělávání můžete doplnit pedagogickou způsobilost a rozšířit tak možnost svého uplatnění na oblast školství. Absolventi s hlubokým zájmem o obor mohou rovněž pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník ve státní správě s němčinou
 • redaktor/reportér s němčinou
 • pracovník ve vzdělávacích zařízeních s němčinou
 • referent v zahraničních institucích a orgánech EU
 • specialista nákupu s němčinou
 • manažer pro externí komunikaci s němčinou
 • manažer marketingu s němčinou
 • manažer pro vzdělávání a školení
 • obchodní zástupce s němčinou

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Bez přijímací zkoušky. Podmínkou k přijetí je příbuznost předchozího studijního programu/oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu/oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. (Příbuznost zhodnotí komise pro přijímací řízení příslušného studijního programu.)

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.