Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglická filologie - Ruská filologie

Studijní programAnglická filologie
Specializace kombinaceAnglická filologie (maior)
Ruská filologie (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Anglická filologie

Studijní program v kostce

Máte zájem nadále studovat angličtinu a chcete si prohloubit znalosti literatury a kultury anglicky mluvících zemí a hlouběji se ponořit do tajů anglické lingvistiky? Chtěli byste psát diplomovou práci pod vedením odborníků z katedry anglistiky a amerikanistiky? Pak zvolte tento studijní program, který vám zároveň umožní studovat angličtinu s jiným jazykem či humanitními nebo přírodními vědami.

Během studia získáte odborné znalosti z řady okruhů, které vám umožní pochopit souvislosti systému jazyka, budete se orientovat v odborné literatuře a získáte celkový přehled o přesahu jazyka do jiných oblastí (např. sociologie), o důležitosti, kterou pro správné provedení jazykové analýzy hraje záměr a strategie mluvčího, či konkrétní situace a kontext. Své znalosti literatury dále prohloubíte a zdokonalíte studiem širokého spektra autorů, literárních žánrů v rozmanitých historických etapách a získáte přehled o literárních směrech. Naučíte se analyzovat a interpretovat umělecké texty, hledat souvislosti s dobovými okolnostmi a prohloubíte své schopnosti formulovat názory a vyjádřit svá stanoviska. Budete se setkávat jak s odborníky z naší katedry, tak i z jiných domácích a zahraničních pracovišť.

V prvním ročníku se seznámíte se základy překladu, získáte přehled o aktuálně používaných překladatelských pomůckách a strategiích, naučíte se správně analyzovat text originálu, a především budete sami překládat texty z různých oblastí. Své teoretické znalosti si dále prohloubíte při studiu klasifikace a srovnání jazyků, zejména angličtiny s češtinou. Osvojíte si různé přístupy k analýze textu - rozebírány budou autentické jazykové projevy různých stylů a žánrů. V oblasti literatury bude pozornost věnována americkému dramatu od jeho počátků až po současnost a také tématu přistěhovalectví. Stranou však nezůstane ani britská literatura, a to v propojení s vývojem a současným stavem britské společnosti. V druhém roce získáte aktuální znalosti amerických institucí i životních skutečností v současných Spojených státech amerických, včetně problematiky multikulturalismu, aktuálních politických otázek či role náboženství, a to na pozadí vybraných textů moderní americké literatury. Pozornost bude věnována také environmentálně orientované literatuře v USA a v Kanadě. Ponoříte se do zkoumání vztahu mezi jazykem a jeho užitím ve společnosti a budete se dále zabývat tím, jak naopak společenské dění ovlivňuje jazyk. Především však budete intenzivně pracovat na své diplomové práci, jejíž téma si zvolíte podle toho, jaká oblast studia jazyka vás zajímá. Diplomová práce je zásadním finálním výstupem studia.

Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty, které budete volit z pestré nabídky, např. odborná stáž ve firmě s cizím jednacím jazykem, zahraniční mobilita, základy tlumočnické praxe, úvod do soudního překladu, interkulturní komunikace, americké etnické literatury a jiné. Část studia můžete absolvovat na zahraniční instituci či se do mezinárodní spolupráce zapojit jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Jako jedno z mála měst se navíc Ostrava může pochlubit zázemím Britského a Amerického centra působících při Knihovně města Ostravy. Kromě mezinárodního dění na katedře se tak budete moci zapojit i do dalších souvisejících aktivit.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu Anglické filologie nepotřebujete žádné speciální lingvistické či literární vědomosti, důležitá je pouze výborná znalost angličtiny (na úrovni C1) a akademické předpoklady pro přípravu a psaní magisterské diplomové práce. Nejvíce vám studium přinese, když do něj nastoupíte se zájmem o věc a s vlastní představou, co od něj čekáte. Vaše motivace, jazyková kompetence i akademické dovednosti jsou také předmětem přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Získáte solidní znalosti z anglické lingvistiky, literatury a kultury anglicky mluvících zemí. Budete se umět orientovat v odborné literatuře a dalších informačních zdrojích. Osvojíte si interpretační schopnosti a rozvinete schopnost kritického myšlení.

 • Získáte přehled o možných přístupech k analýze textu.
 • Naučíte se analyzovat autentický anglický text po stránce lexikální, gramatické i stylistické a užívat při tom odpovídající lingvistickou terminologii.
 • Získané znalosti budete schopni uplatnit ve výuce cizích jazyků, moderní angličtiny především.
 • Naučíte se analyzovat a interpretovat umělecké texty z mnoha hledisek.
 • Prohloubíte si svou schopnost formulovat názory a vyjádřit svá stanoviska v diskusích nad texty.
 • Dokážete popsat nejvýraznější tendence v současné anglofonní literatuře.
 • Budete schopni se orientovat v současném životě Spojeného království a Spojených států amerických a srovnávat s českou skutečností.
 • Získáte přehled o překladatelských postupech, pomůckách a relevantních informačních zdrojích a dokážete je samostatně vhodně používat k řešení překladatelských problémů.
 • Rozvinete svou kompetenci v anglickém jazyce, v němž pokročíte z úrovně C1 k úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou všestranně rozvinutými osobnostmi s dobrými komunikačními schopnostmi, kteří jsou náležitě vybaveni teoreticky i prakticky. Nalézají uplatnění v různých typech institucí vyžadujících odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech i v různém, převážně multikulturním prostředí - např. v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích, v oblasti cestovního ruchu, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v institucích EU aj. Své pokročilé znalosti a schopnosti popsat a vysvětlit systémové rozdíly mezi anglickým a českým jazykem mohou absolventi studijního programu Anglická filologie varianta minor využít i jako učitelé ve sféře soukromého či firemního vzdělávání.

Konkrétní pracovní pozice

 • manažer/asistent oddělení komunikace (vnitrofiremní, se zákazníky apod.)
 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • referent na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
 • pracovník v institucích EU
 • učitel anglického jazyka v oblasti soukromého či firemního vzdělávání

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Přijímací zkouška má podobu písemného testu a posouzení portfolia. Uchazeč je povinen portfolio doručit do 15. března 2020 na adresu katedry anglistiky a amerikanistiky (Reální 5, 701 03 Moravská Ostrava).

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků) na odborné téma z předchozího studia.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia.
Celkový počet bodů je 100. Pro přijetí je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů.

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje na úrovni C1 (dle SERR): uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

 2. Hodnocení portfolia - uchazeč může získat až 40 bodů:
  1. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům:
   1. Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0 - 5 bodů)
   2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0 - 5 bodů)
   3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí či kariérou. (0 - 5 bodů).
   4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0 - 5 bodů).
   Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.

  2. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů)
   Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.
   Uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0 - 3 body);
   2. cíle výzkumu (0 - 3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 - 4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0 - 3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 - 4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0 - 3 body).
   V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.
   Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0 - 3 body);
   2. cíle výzkumu (0 - 3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 - 4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0 - 3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 - 4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0 - 3 body).

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků) na odborné téma z předchozího studia.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Alexander, M. A History of English Literature. New York: Palgrave, 2007.
Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
High, P. An Outline of American Literature. London: Longman, 1986.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.
Nangonová, S. An Outline of British History. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995.
Ruland, R., Bradbury, M. Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta, 1997.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.