Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název programu / oboru: Polský jazyk

 1. Sytuacja językowo-komunikacyjna na Śląsku Cieszyńskim w RC w ujęciu synchronicznym i diachronicznym:
  opis gwary, polszczyzny regionalnej, języka komunikacji internetowej, języka pisarzy regionalnych, języka tekstów/dokumentów historycznych; badania nad świadomością językową i narodową, interferencją językową, zachowaniem mownym i mechanizmem zmiany kodów, bilingwizmem i dyglosją

  Jazyková a komunikační situace na českém Těšínsku z pohledu synchronního a diachronního:
  popis nářečí, regionálně zabarvené polštiny, jazyka elektronické komunikace, jazyka regionálních tvůrců, jazyka písemných dokumentů; výzkum jazykového a národního vědomí, jazykové interference, řečového chování a mechanismu střídání kódů, bilingvismu a diglosie

 2. Naiwny i naukowy obraz świata w świetle badań językoznawczych:
  analiza różnych gatunków tekstów stylu naukowego, potocznego, publicyctycznego i artystycznego (dzieł literackich, folkloru narracyjnego, podręczników do nauki historii, potocznych tekstów mówionych itd.); modele kognitywne a kategorie gramatyczne, motywacja nazw związanych z nowymi technologiami, elementy antropomorficzne i antropocentryczne we frazeologii i innych związkach wyrazowych, w terminologii potocznej i specjalistycznej; denotaty i konotaty, metaforyczność języka itp.

  Naivní a vědecký obraz světa z hlediska lingvistického:
  žánrová analýza textů z různých stylových oblastí (literárních děl, lidové slovesnosti, učebnic dějepisu, textů běžně mluvených aj.); kognitivní modely a mluvnické kategorie, motivovanost slovní zásoby spojené s novými technologiemi, antropocentrismus a antropomorfismus ve frazeologii a ostatních slovních spojeních, v běžné a speciální terminologii; denotáty a konotáty, metaforičnost jazyka aj.

 3. Język polski i czeski w komparacji. Teoria i praktyka:
  studia porównawcze z zakresu różnych płaszczyzn językowych, typów tekstów

  Polština a čeština ve vzájemném srovnání. Teorie a praxe:
  komparační studie týkající se jednotlivých jazykových plánů, typů textů