Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra výtvarné výchovy
Anotace:Obecné cíle SP Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru výtvarná výchova a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ a 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru výtvarná výchova.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru výtvarná výchova (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru výtvarná výchova, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ a 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru výtvarná výchova.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent prokazuje znalost:
- základních výrazových prostředků plošné (kresba, grafika, malba), prostorové (sochařství) a časoprostorové (intermédia) tvorby a je schopen odborně zdůvodnit jejich účel a významovost;
- základních výtvarných forem (a jejich významovosti) v pravěkém umění, antické, středověké, renesanční, novověké a moderní výtvarné kultuře; je schopen vymezit dobová estetická, filosofická i materiální východiska výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy dané výtvarné kultury (např. barokní nebo avantgardní) a dobovou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací západní civilizace;
- základních principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;
- základních problémů spojených s výtvarnými dispozicemi každého příjemce a tvůrce výtvarné výpovědi;
- základních postupů ke kultivaci vizuálního vnímání, výtvarné paměti a výtvarného myšlení.

Odborné dovednosti
Absolvent umí:
- své vizuální myšlení tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, grafika, malba, socha, intermédia);
- posoudit, jak a čím konkrétní umělecká díla v jednotlivých kulturních a dějinných obdobích obohatila vizuální slovník a gramatiku evropského umění;
- používat přiměřené analytické nástroje k samostatné interpretaci výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí;
- umělecká díla a proměny vizuální kultury posoudit co do vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a společenskému významu;
- připravit presentaci vlastních autorských děl i tvorby jiných umělců; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit dokumentací;
- základy svých (psycho)didaktických znalostí a zkušenosti uplatnit ve vztahu k druhým lidem, především dětem;
- obhájit cíle a obsahy vzdělávacích prostředků uplatňovaných ve výtvarně vzdělávacích situacích, při nichž asistuje.

Obecné způsobilosti
Absolvent umí:
- výsledky výtvarné činnosti veřejně presentovat a interpretovat;
- samostatně a odpovědně řešit komunikační problém;
- samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí dovednosti;
- své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce.

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován motivační pohovor.
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání:
rozbor domácích prací uchazeče
diskuze nad znalostmi z dějin výtvarné kultury
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.