Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Anglická filologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace:Bakalářský studijní program Anglická filologie je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Cílem studia je vychovat absolventy schopné využívat pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), a komunikovat anglicky v různých komunikačních kontextech v různých typech institucí jak v českém prostředí, tak i při zahraničních kontaktech. Studijní program se realizuje v těchto studijních plánech:
1. completus,
2. specializace Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční + kombinovaná forma),
3. minor,
4. maior,
5. maior se zaměřením na vzdělávání

Studijní plán specializace slouží k přípravě vzdělání odborníků schopných komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech v různých typech institucí. Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.
Profil absolventa:Absolvent bakalářského studijního programu má široké znalosti disciplín anglické filologie, jejichž absolvováním získal základy teoretického poznání, myšlení a dovedností: prokazuje klíčové znalosti teoretických a empirických východisek lingvistických disciplín včetně odborné terminologie, které mu umožní analyzovat a interpretovat jazykové jevy. Literárněvědné a kulturněhistorické disciplíny vedou k osvojení zásadních kulturních a historických znalostí, které jsou předpokladem pro porozumění vztahům mezi literaturou a společensko-kulturním kontextem anglofonních oblastí. Je vybaven pokročilou jazykovou kompetencí na úrovni C1. Absolventi varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání, sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí. Absolvováním studijního plánu specializace absolvent získá odborné znalosti a dovednosti v oblasti odborného a profesního jazyka, a to prostřednictvím specifických disciplín zaměřených teoreticky i prakticky (Angličtina v odborné komunikaci 1 - 4; Obchodní korespondence 1, 2; Základy překladu; Překladový seminář 1 - 4).

Odborné znalosti
Absolvent prokazuje znalosti stěžejních teoretických a empirických východisek a principů vztahujících se ke komplexní systémově funkční analýze jazyka a diskurzu včetně klíčových pojmů a příslušné odborné terminologie (Úvod do studia anglistiky; Fonetika a fonologie; Anglická gramatika v diskurzu 1, 2; Lexikologie a stylistika). Orientuje se v oblasti nových médií, žánrů a diskurzních domén (Nová média a komunikace) současného žánrového spektra modelovaném digitálním prostředím internetu. Prokazuje znalost historických a kulturních kontextů anglofonních oblastí (Historie a kultura anglofonních zemí; Sociální a kulturní dějiny VB a USA; Britská studia; Americká studia) a má široké znalosti vývoje základních etap anglofonních literatur, literárních žánrů a oborových kulturněhistorických vztahů (Literatura a společnost 1, 2; Britská literatura 1, 2; Americká literatura 1, 2). V rámci specializace absolvent prokazuje široké znalosti charakteristických rysů a stylu anglického odborného a profesního jazyka a oborové terminologie (Angličtina v odborné komunikaci 1 - 4), rozumí zásadám tvorby odborných a profesních textů (Obchodní korespondence 1 - 2) a ovládá základní překladatelské přístupy a postupy nutné k překladu neliterárních textů různých žánrů a diskursních domén (Základy překladu; Překladový seminář 1 - 4).

Odborné dovednosti a způsobilosti jsou uvedeny v externím dokumentu Profil absolventa.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.
Uchazeč může v písemném testu získat celkem 100 bodů. Počet otázek a typy testových úkolů mohou být v aktuálním textu pozměněny, celkový počet bodů (100) je vždy zachován.
Od uchazečů se očekává dobrá znalost českého jazyka a rovněž zadání testových úkolů bude napsáno česky.

Struktura testu:
  1. test anglické jazykové kompetence (max. 70 bodů)
  2. kulturně-historicko-literární část (max. 30 bodů)
Kritéria přijímací zkoušky: Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu šedesáti bodů (60).
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .