Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Čeština pro cizince
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka
Anotace:Navazující magisterské studium programu Čeština pro cizince je určeno cizincům-nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince, jejichž odborné znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje. Je zároveň otevřeno absolventům (cizincům-nerodilým mluvčím) příbuzných, pomezních či podobně zaměřených bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy realizované na zahraničních nebo českých univerzitách, např. Obecná lingvistika, Kulturní studia, Kulturní žurnalistika).
Pilířem programu jsou základní teoretické předměty lingvistické a kulturně-historické, doplněné o disciplíny profilujícího základu a disciplíny povinně volitelné, které poskytují programu specifické zaměření. Posluchač se tak může připravovat na pokračování studia v doktorském stupni, nebo se profilovat vzhledem k uplatnění v praxi.
Student magisterského programu Čeština pro cizince si během studia rozšíří jazykovědnou erudici o schopnost komplexní textové analýzy, získá poznatky ze stylistiky, funkčního rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace, rovněž z dějin spisovného jazyka; studium disciplín zaměřených na českou literaturu, historii a kulturu rozšíří jeho znalosti o témata z českých dějin 20. století, dějin české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla.
Pozornost je soustředěna zejména na práci s textem, ústní a písemné prezentace v češtině (tvorba různých typů textů, seminární práce, diplomová práce).

Studijní program je realizován pouze ve variantě completus.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Po absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia programu Čeština pro cizince student prokazuje široké jazykovědné znalosti, zejména v oblasti synchronní bohemistiky zaměřené na praxi a komunikaci: práce s textem, rozbor a analýza komunikátů, včetně analýzy žánrové (zejména Normativní gramatika češtiny 1, 2, 3; Psaní textů 1, 2; Čeština-jazykové praktikum 1, 2). Orientuje se v moderních českých dějinách, literatuře a kultuře (Dějiny češtiny; Moderní česká literatura 1, 2; Moderní česká literatura - texty, Dějiny a kultura českých zemí).

Odborné dovednosti a způsobilosti
Student dovede samostatně formulovat a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný, popř. literárněvědný či kulturně-historický problém (viz předmět Seminář k závěrečné práci 1, 2). Umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů, např. rozlišovat texty různé žánrové a stylové příslušnosti (Stylistika a teorie textu), a při využití jazykových prostředků adekvátních komunikační situaci (Lexikologie, sémantika a slovotvorba; Sociolingvistika), včetně komunikace interkulturní (Kapitoly z teorie bilingvismu). Dokáže pracovat s normativními jazykovými příručkami a lexikony, umí používat jazykové korpusy češtiny (Úvod do korpusové lingvistiky). Na základě poznatků získaných komparací a interpretací aplikuje své lingvistické, popř. literárněhistorické a kulturní poznatky (Dějiny a kultura českých zemí, Moderní česká literatura - texty). Je schopen popisovat, analyzovat, vykládat a interpretovat text (včetně odborného a uměleckého), rozumí kompozici a realizaci složitých řečových komunikátů (např. vysokoškolská přednáška), dokáže texty zařadit do širšího kulturně-historického kontextu.
Student je schopen pod odborným vedením realizovat základní lingvistický a literárněvědný výzkum (Projektový seminář 1, 2; Empirický výzkum v lingvistice), formulovat výzkumné hypotézy, vést dialog na odborné téma, umí zadané téma písemně zpracovat (Seminář k závěrečné práci 1, 2).
Student je schopen dalšího vzdělávání, je vybaven dovedností číst a interpretovat odbornou literaturu různého typu nejen v češtině (úroveň C1), ale i v cizím jazyce, zejména v angličtině (Čtení odborného textu v cizím jazyce; Czech Literature in Central European Context; úroveň B2). Má vysoce rozvinuté schopnosti komunikovat, zvládá ústní i písemné projevy různých žánrů (Psaní textů 1, 2), včetně pokročilých schopností komunikace v cizím jazyce na úrovni B1, zejm. v angličtině (zejména prezentace vlastní výzkumné práce, zpracování anotace a resumé, četba odborných textů). Má širší kulturní přehled. V rámci řešených výzkumných projektů (např. GAČR, SGS, IRP) na obou pracovištích FF OU mohou vybraní talentovaní studenti získávat zkušenosti s vědeckou prací (pomocné vědecké síly, členové řešitelských týmů studentských projektů).

Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a odborných způsobilostí. Vypracování diplomové práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti (viz Součásti SZZ a jejich obsah).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Zhodnocení zaslaných písemných materiálů (viz obsah přijímací zkoušky).
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč je povinen nejpozději do 15. března 2019 zaslat na adresu fakulty spolu s vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzí přihlášky 3 níže uvedené texty v českém jazyce:
  1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše: dosavadní vysokoškolské studium, motivaci ke studiu češtiny v NMgr. studiu, včetně zhodnocení své jazykové úrovně, dále popíše své odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce, a další plány po ukončení studia.
  2. Charakteristika bakalářské práce v českém jazyce (min. rozsah 1 800 znaků, max. rozsah 3 600 znaků), v níž uchazeč popíše její téma, materiál, zvolené metody a závěry.
  3. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků).
Kritéria přijímací zkoušky: Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů). Hodnotí se jazyková správnost zaslaných písemných materiálů a zájem o studium.
Prominutí přijímací zkoušky:Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nejsou stanoveny.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: Testy nejsou součástí zkoušky.
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Upozornění: nabízený studijní program je určen pouze cizincům-nerodilým mluvčím!

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .