Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Latinský jazyk a kultura středověku
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra latinského jazyka a kultury
Anotace:Navazující studijní program Latinský jazyk a kultura středověku je určen pro absolventy bakalářského studijního programu Latinský jazyk a kultura, popř. dalších programů v oblasti klasické filologie a historických věd. U uchazečů se předpokládá velmi dobrá znalost latinského jazyka. Hlavní náplň programu tvoří předměty zaměřené na středověkou latinu a středolatinskou literaturu v širším kulturním a historickém kontextu (ve vazbě na středověké dějiny, umění, myšlení). Studium je založeno na práci se středověkými, zejména latinsky psanými prameny, mj. je věnována pozornost problematice jejich dochování (v rukopisech) a zpřístupňování (ediční práce). Součástí studijního programu jsou semináře zaměřené na četbu, interpretaci a překlad středověkých latinských textů různé povahy. Studenti jsou dále vedeni k dobré orientaci v odborné terminologii (české i cizojazyčné), ke znalosti specializovaných metod a přístupů uplatňovaných v oblasti středolatinské filologie a k získání širšího kulturního rozhledu. Součástí studijního plánu jsou bloky povinně volitelných předmětů, v jejichž rámci si studenti volí vedle rozšiřujících oborových disciplín také předměty prohlubující jejich jazykové kompetence.
Cílem navazujícího magisterského studia Latinský jazyk a kultura středověku je připravit vzdělané odborníky v oblasti latinské medievistiky, kteří jsou schopni kriticky myslet, argumentovat a promýšlet problémy latinské kulturní oblasti v období středověku v  historickém kontextu. V  širší perspektivě umožní studium osvojení si schopnosti koncepčního, systematického, racionálního řešení komplexních problémů vyžadujících spojení více odborných perspektiv v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti, a tím získání způsobilosti pro práci v rámci různých kulturních institucí.
Studijní program je realizován v těchto variantách:
1) completus (studijní plán zahrnuje předměty programu Latinský jazyk a kultura středověku),
2) maior (studijní plán tvoří z poloviny předměty programu Latinský jazyk a kultura středověku a z poloviny předměty jiného zvoleného studijního programu, diplomová práce je zpracovávána v rámci programu Latinský jazyk a kultura středověku),
3) minor (studijní plán tvoří z poloviny předměty programu Latinský jazyk a kultura středověku a z poloviny předměty jiného zvoleného studijního programu, diplomová práce je zpracovávána v rámci jiného zvoleného studijního programu).
Profil absolventa:Kompetence absolventa navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a kultura lze ve stručnosti shrnout následovně:
- disponuje teoretickou i praktickou znalostí středověké latiny a jejích specifik; dokáže překládat, analyzovat a interpretovat středolatinské prozaické i básnické texty;
- vyznačuje se hlubokou znalostí středověké latinské literatury evropské i české: dokáže charakterizovat jednotlivá období dějin středověké latinské literatury, jejich hlavní představitele a pěstované žánry; je schopen zasadit středověká latinsky psaná díla do širšího dobového kontextu a zhodnotit jejich přínos k dějinám evropské literatury;
- zná a dokáže používat terminologii a metodologii latinské medievistiky; má přehled o pramenech a odborné literatuře vztahujících se k tomuto oboru, zná zásady odborné práce se středolatinskými prameny (včetně rukopisných) a umí je aplikovat při psaní odborného textu;
- má přehled o středověkých dějinách, o středověkém umění a myšlení;
- umí samostatně vyhledávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace, dokáže formulovat hypotézy a závěry týkající se filologické problematiky a je schopen je prezentovat.

V případě, že si student zvolí variantu maior, bude celkový profil absolventa rozšířen o profil druhého studijního programu.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky: Na základě překladu krátkého úryvku bude prověřena schopnost uchazeče porozumět a gramaticky se orientovat se v latinském textu. Součástí pohovoru bude diskuse nad tématem bakalářské práce.
Kritéria přijímací zkoušky: Pro studium programu je požadována velmi dobrá znalost gramatiky latinského jazyka v minimálním rozsahu níže uvedených učebnic. Předpokládá se rovněž velmi dobrá orientace v antické, zejména pak latinské literatuře. (Doporučit lze rovněž četbu latinských autorů v českých překladech.) Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů; maximální možný zisk je 100 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška není promíjena.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .