Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Polská filologie - Polština pro odbornou a profesní komunikaci
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace:Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměřením na vzdělávání je rozvíjet jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech, tzn. zvyšovat jejich komunikativní kompetenci v polském jazyce, poskytnout studentům kvalitní znalosti příslušných lingvistických disciplín (mj. fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, dalších lingvistických disciplín a srovnávacím plánu polštiny a češtiny) a rozvíjet jejich znalosti o literatuře, kultuře, dějinách a reáliích Polska. Studenti jsou ve všech zmíněných oblastech vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném i písemném projevu.
Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1) completus,
2) specializace Polština pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční a kombinovaná forma studia),
3) maior,
4) minor,
5) maior se zaměřením na vzdělávání.
V rámci studia Polská filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměřením na vzdělávání je cílem více prohloubit jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti lingvistické a literárněvědné.
Cílem studia specializace Polština pro odbornou a profesní komunikaci (v prezenční i kombinované formě studia) je kromě výše uvedeného vzdělávání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak v zahraničí.
Z hlediska jazykové kompetence je cílem studia prohloubit a upevnit jazykové znalosti a dovednosti tak, aby absolvent studijního programu Polská filologie dosáhl v polštině úrovně B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Profil absolventa:Odborné znalosti
V jazykovědných disciplínách absolvent prokazuje znalost současné jazykové normy v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním, rozumí stylovým specifikům jazykové komunikace, orientuje se v základních vývojových procesech češtiny. Bezpečně zná lingvistickou terminologii a dokáže analyzovat text (staročeský i novočeský). Absolvent prokazuje znalost jazyka se zaměřením na praxi. Absolvent prokazuje hlubší znalosti z dějin české literatury 19. a 20. století, prokazuje širokou znalost příslušné literatury, bezpečně ovládá literárněvědnou terminologii. Má přehled o základních přístupech ke studiu literatury.
Odborné dovednosti
Absolvent se naučil adekvátně využívat všech jazykových prostředků češtiny (s ohledem na komunikační situaci), je schopen vidět jazykové a literární jevy v širších souvislostech (včetně historických). Dokáže hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu. Umí analyzovat psaný a mluvený projev za použití základní oborové terminologie a analyzovat konkrétní literární text. Umí pracovat se sekundární literaturou, poučeně číst, dokáže uplatnit základní kritické a komparační metody. Dokáže formulovat a stylizovat psané texty, včetně textů odborného stylu.
Obecné způsobilosti
Absolvent je způsobilý samostatně získávat odborné informace a prokazuje komunikační a aplikační způsobilosti, včetně schopnosti zasazení analyzovaných jevů do kulturního a společenského kontextu.
Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a odborných způsobilostí. Vypracování bakalářské práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti, viz Součásti SZZ a jejich obsah.
V rámci řešených výzkumných projektů na obou pracovištích mohou vybraní talentovaní studenti získávat první zkušenosti s vědeckou prací (jako pomocné vědecké síly). Studenti rovněž mohou prezentovat výsledky své práce na studentských vědeckých konferencích. Studentům je dána možnost realizovat semestrální studijní pobyt na některé z partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedry spolupracují v rámci programu Erasmus+, a prohloubit tak své jazykové kompetence, odborné znalosti, popř. získat první mezinárodní badatelské kontakty.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Uchazeč/ka nekoná přijímací zkoušku. Doporučuje se znalost základů polského jazyka (gramatiky a slovní zásoby na běžná a aktuální témata), orientace v polské kultuře a reáliích (kultura, literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních a ekonomických vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Přímá výuka bude probíhat 1krát týdně ve čtvrtky.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .