OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Studia humanitatis – Ars hermeneutica

Studia humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace

Fotoreportáž z konference 2016
Fotoreportáž z konference 2018


Vědeckým nosníkem a hlavním metodologickým principem tohoto periodika je využití interpretačních postupů filozofické, literárněvědné a „hlubinné“ hermeneutiky. V příspěvcích prvního sborníku byly promýšleny otázky proměny umění interpretace v proudu věků (mj. i přínosu slovanských myslitelů pro metodologii „ars interpretandi“ v minulosti i současnosti), otázky provázanosti ve výkladu poznatků humanitních, sociálních a přírodních věd („eidetické biologie“), resp. konsilience literárněvědného, translatologického, historického, filozofického, právního, teologického a diskursivního myšlení. Tématicky směřovaly k těmto okruhům: filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, dekonstruktivismus a interpretace, hermeneutika a interpretace práva, život jako hermeneutická a biologická kategorie, ztvárnění života příběhem a interpretace dějinného procesu prostřednictvím historického románu, hlubinně hermeneutické aspekty vztahu románu a mýtu, vnitřní forma a duchovní zření uměleckého artefaktu, otázky hermeneutické interpretace v literárněvědné rusistice a slavistice. Zvláštní pozornost se věnuje také kontinuitě vědeckého poznání, hermeneutické interpretaci práva, teorii informace jak v humanitních, tak i v přírodních vědách, a vývojovým proměnám literatury dvacátého století.

Obsah jednotlivých ročníků:
Titulní strana

Aktuální sborníky jsou k dostání v Univerzitním knihkupectví OU - budova G na ulici Mlýnské 5, Ostrava 1, 701 03.


Redakční rada:

 • prof. Nicholas Davey - Dundee University
 • prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. - Masarykova univerzita
 • prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc. - Prešovská univerzita
 • prof. dr. Oliver Bakoš - Univerzita Komenského v Bratislavě
 • prof. dr. Richard Palmer - Jacksonville College
 • prof. dr. Meredith Cargill - Chairman of Central Illinois Philosophy Group
 • doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. - Masarykova univerzita
 • doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
 • PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. - Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 • PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D. - Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno
 • Dr. Andrej Rogačevskij - University of Glasgow
 • PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. - pedagog, spisovatel, scenárista a publicista, Praha
 • prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. - Ostravská univerzita
 • prof. PhDr. Lumír Ries, CSc. - Ostravská univerzita
 • prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. - Ostravská univerzita
 • doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. - Ostravská univerzita
 • doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. - Ostravská univerzita

Vědecký redaktor: prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.
Výkonný a technický redaktor: doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.


Adresa redakce:

 • Katedra slavistiky
  Filozofická fakulta
  Ostravská univerzita
  Reální 5
  701 03 Ostrava
 • tel.: 597 091 852
 • e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 06. 2018

facebook
social hub