OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Španělština pro překladatelskou praxi
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení španělštiny
Anotace oboru:Dvouleté navazující magisterské studium oboru Španělština pro překladatelskou praxi je koncipováno jako odborné jednooborové studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Propojuje složku translatologickou, lingvistickou a kulturně společenskou. Cílem tohoto studijního oboru je připravit odborníky - hispanisty s komunikativní kompetencí ve španělském jazyce na úrovni C2 - zkušený uživatel (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří mají hluboké znalosti synchronní lingvistiky, dokáží se orientovat v širších historických a společensko-kulturních souvislostech a zároveň si osvojili teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti translatologie se zaměřením na neliterární text.
Profil absolventa:Absolvent oboru Španělština pro překladatelskou praxi je schopen adekvátního překladu neliterárních textů různých funkčních stylů ze španělštiny do češtiny a z češtiny do španělštiny. V rámci studia oboru mají studenti možnost získat také základní tlumočnické dovednosti.
Součástí studia jsou odborné praxe v ČR i v zahraničí. K tomuto účelu jsou využívány možnosti programu Erasmus - odborné praxe.
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, oboru Španělština pro překladatelskou praxi najdou uplatnění v překladatelských agenturách, ve firmách spolupracujících se zahraničím nebo ve firmách zahraničních, ve sdělovacích prostředcích, vydavatelstvích, v soukromém sektoru jako vykonavatelé nebo zprostředkovatelé překladatelských a tlumočnických služeb nebo jako pracovníci kulturních center. Mohou pokračovat v doktorském studiu v daném oboru na univerzitách v České republice nebo v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška
Obsah přijímací zkoušky: Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N7313 Překladatelství a tlumočnictví - obor Španělština pro překladatelskou praxi může být přijat absolvent bakalářských nebo magisterských studijních oborů, který splní požadavky stanovené pro přijetí ke studiu. Vstupní požadavky pro přijetí ke studiu vycházejí z obsahu bakalářských studijních oborů ve studijním programu Filologie, realizovaných na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Předpokládá se tedy znalost španělského jazyka na úrovni C1 (zkušený uživatel) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Uchazeč musí úspěšně vykonat písemnou zkoušku - překlad souvislého neliterárního textu ze španělského jazyka do českého jazyka bez slovníku v rozsahu přibližně 15 řádků. Časový rozsah písemné zkoušky je 60 minut.
Kritéria přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověřuje dosažení komunikativní kompetence studenta ve španělštině na úrovni C1 (zkušený uživatel) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Hodnotí se gramatická správnost textu převedeného do cílového jazyka, adekvátnost používaných lexikálních prostředků a syntaktických struktur, faktografická ekvivalence a schopnost používat adekvátní odbornou terminologii.
Celkem u přijímací zkoušky uchazeč může získat 100 bodů.
Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška je povinná pro všechny uchazeče o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek z předcházejícího vysokoškolského studia ani jiné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub