OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace oboru:Studium oboru Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové studium) ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu je určeno absolventům bakalářského studijního programu oboru Ruský jazyk a literatura. Cílem je profesní příprava kompetentních učitelů, schopných komunikovat rusky v komunikačních situacích ve školním a jiném prostředí na úrovni konečné jazykové kompetence zkušeného uživatele jazyka C1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského studijního programu v oboru Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ získá:
- pedagogickou způsobilost pro střední školy všech typů,
- teoretické znalosti a základní praxi v didaktice výuky ruského jazyka a literatury, včetně schopnosti vést žáky k metodám samostatné práce,
- znalost základů psychologie, obecné i oborové didaktiky a oborové i speciální pedagogiky,
- orientaci v moderních metodických postupech a soudobých trendech ve výuce ruského jazyka jako jazyka blízce příbuzného,
- znalost práce s různými typy didaktických a multimediálních pomůcek,
- pokročilý stupeň jazykové kompetence na úrovni zkušený uživatel - úroveň C 1,
- velmi dobrou úroveň znalostí z oblasti lingvistiky a literární vědy, znalosti z dějin ruské literatury s důrazem na současné trendy v moderní ruské literatuře, má přehled o vývoji a stavu současného ruského jazyka,
- předpoklady k rozvíjení celkové sociální kompetence absolventa vyššího stupně vysokoškolského vzdělání,
- aktuální poznatky ve všech oblastech studovaného oboru, které dokáže rozvíjet a tvořivě aplikovat v praxi.
Absolvent je schopen komunikovat rusky v rámci různých komunikačních situací (ve vědeckých institucích, ve sféře státní správy, v oblasti cestovního ruchu atp.). Výuka proto posiluje řečové taktiky v řečových situacích, které mohou nastat v budoucí praxi absolventa, který je připravován na život v pluralitní a multikulturní evropské společnosti se snahou, aby byl flexibilní a dále studoval v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se svým budoucím zaměřením.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí uchazeče do dvouoborového navazujícího magisterského studia v oboru Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy je absolvování bakalářského oboru Ruský jazyk a literatura nebo oboru příbuzného, zaměřeného na ruský jazyk. V případě nejasností rozhodne o akceptaci příbuzného oboru zkušební komise.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
facebook
social hub