Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art

Zdeňka Kalnická. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art Zdeňka Kalnická.
Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art.
Ostrava 2013.

Citace podle normy ISO 690: KALNICKÁ, Zdeňka. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, 135 s. ISBN 978-80-7464-297-5.

Autorka se věnuje zkoumání vztahu mezi pojmem a obrazem, který analyzuje prostřednictvím interpretací imaginární složky filozofie a pojmové složky umění. Interpretuje metafory v pragmatizmu (J. Dewey, W. James a K. Čapek) a feminizmu (J. Kristeva, L. Irigaray, E. Buker), a postavy Narcise a Minotaura z oblasti výtvarného umění. Zabývá se tvorbou K. Čapka, který v sobě spojuje filozofa a umělce. V první Části pojednává o místě, funkci a podobách metafor (či mentálních obrazů) ve filozofii. Vychází zde z názorů Z. Neubauera, který vidí ve filozofickém pojmu jednotu racionálního a imaginárního. Druhá část knihy se věnuje vztahu pojmu a obrazu v podobě, v jaké se projevuje v umění. Poukazuje na dvě mytologické postavy: Narcise a Minotaura jako na modely pojmového vymezení podstaty umění (Narcis – umění jako odraz a Minotaurus – umění jako výraz nevědomí). Při interpretacích uměleckých děl (S. Dalí a L. Carrington) využívá hermeneutický přístup s důrazem na genderový aspekt.

Obsah soubor pdf 0,06 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017