OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Příjímací řízení

Přijímací řízení na jednooborová studia

Bakalářská studia:

Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky

Bez přijímací zkoušky. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování). Tyto dva průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:

průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a výše = 40 bodů

Maximum, které uchazeč může získat, je 100 bodů. Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů.

Seznam doporučené literatury

Navazující magisterská studia:

Historie a ochrana průmyslového dědictví

Komise hodnotí oborové a obecné studijní předpoklady (znalosti, schopnosti, motivaci) pro navazující magisterské studium.

  1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0-30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
  2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0-30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů. Příprava na pohovor viz doporučená literatura.
  3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0-20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
  4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0-10).
  5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0-10).

Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů pro navržení k přijetí: 50.
Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.

Seznam doporučené literatury

Přijímací řízení na víceoborová studia

Dějiny umění a památková péče

Přijímací zkouška u dvouoborového bakalářského studijního oboru Dějiny umění a památková péče se nekoná.

facebook
social hub