Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informatika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Učitelství informatiky pro SŠ

Studijní program v kostce

Být učitelem je posláním, což takhle být učitelem Informatiky ... to je IN. Proto Vám nabízíme dvouleté studium učitelství informatiky, díky kterému získáte všechny potřebné znalosti a dovednosti od tvorby informačního systému po didaktiku informatiky. Nejen prohloubíte znalosti z oboru informatiky, ale osvojíte si i vědomosti a dovednosti potřebné pro kvalitní výuku, které vedou ke zvýšení počítačové gramotnosti a informatického myšlení mladé generace.Během studií se setkáte jak s teoretickou přípravou v pedagogice, psychologii a didaktice, tak i proniknete do života školy a vše si vyzkoušíte během pedagogické praxe. Na naší katedře Vás čekají moderně vybavené laboratoře a nejnovější didaktické pomůcky (interaktivní tabule/televize, roboti, aj.). To není vše! Dále nabízíme zapojení do různých projektů nebo Erasmu+, kde získáte zkušenosti a nové nápady na výuku z jiných zemí.

Cílem našeho studia je připravit absolventy, aby získali potřebně kompetence pro výkon učitelské praxe. Předměty jsou nabízené mezioborově, abychom Vám nabídli ucelený pohled na didaktické nebo výchovné problémy (např. motivace žáků, komunikace s žáky a rodiči). Nad rámec učitelské profese klademe důraz na působení v pozici školního administrátora informačních systémů či počítačových sítí. Proto výhodou našeho studia je, že absolvent se může uplatnit i mimo oblast školství.

Co od vás očekáváme?

Navazující studium staví na základech teoretických a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Ale hlavně musíte mít chuť a odhodlání se dále vzdělávat, učit se nové věci a rozvíjet své informatické myšlení.

Co se naučíte?

Jako budoucí učitel Informatiky:

 • budete ovládat proces algoritmizace a programování, tj. transformace programování a algoritmizace ve výuce, tj. stanovení cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci a stanovení struktury učiva, výběr vhodných forem, učebních prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků
 • budete umět ovládat informační a komunikační technologie vhodné pro výuku informatiky
 • budete schopni aplikovat informatické myšlení a nové přístupy ve výuce informatiky
 • budete umět aplikovat multimediální prostředky do výuky informatiky
 • budete schopni aplikovat poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování informatiky
 • budete znát vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu
 • budete schopni plánovat výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti žáků
 • budete schopni volit a aplikovat vhodné výzkumné metody pro řešení problému z oblasti didaktiky informatiky
 • budete umět strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a prezentovat své výsledky

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent programu najde uplatnění jako středoškolský učitel s aprobací v informatice a druhém přírodovědném oboru, případně může nastoupit na pozici správce sítě na střední škole s pedagogickou kompetencí vyučovat informatiku. Ale můžete se uplatit i mimo školství, protože tam kde je vůle, je i cesta k úspěchu.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel informatiky
 • programátor
 • správce informačních systémů
 • správce počítačových sítí

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška. Minimální počet bodů je 40.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 40 bodů.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 16. dubna 2022. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude zaslán emailem.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2022. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Prominutí přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy nemusí konat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie (tzv. společného základu oborů se zaměřených na vzdělávání), pokud doloží, že:

 1. v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvoval státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, nebo
 2. úspěšně absolvoval předměty z pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Výše uvedené skutečnosti lze doložit spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky do 31. května 2022. V případě prominutí této části přijímací zkoušky (dle uváděných bodů a) nebo b)) bude uchazečům započteno 100b. Zkoušku lze prominout uchazečům, u kterých ke dni doručení žádosti o prominutí Pzk neuplynuly více než 2 měsíce od ukončení předchozího vysokoškolského studia.

O prominutí PZk z pedagogiky a psychologie je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději 31. května 2022. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= "Průběh studia") potvrzený studijním oddělením. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Prominutí přijímací zkoušky z informatiky

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Informatiky nebo programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= "Průběh studia") potvrzený studijním oddělením v květnu 2022. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Teoretická informatika:

 • Teorie formálních jazyků a automatů
 • Logické základy umělé inteligence

Aplikace informatiky:

 • Databáze
 • Základy počítačové grafiky

Programovací prostředky:

 • Algoritmy a datové struktury
 • Objektově orientované programování

Technické a systémové prostředky:

 • Architektura počítačů
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.