OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Kulturní dějiny
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Jednooborový navazující magisterský prezenční studijní obor Kulturní dějiny je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Navazuje na uměnovědné obory a obory se zaměřením na historii.
Profil absolventa:Absolvent je vybaven solidními znalostmi z historických oborů a schopností vnímat je i užívat ve vzájemných souvislostech. Orientuje se v dějinách kultury, souvisejícím vývojem duchovních dějin, v sociologii nebo kulturní antropologii. Je schopen interpetovat jevy z oblasti kulturních dějin. Ovládá práci s písemnými prameny a kritickými edicemi jako součástí širších metod práce v historických oborech. Je schopen využít znalosti z kulturních dějin jako teoretickou bázi pro vlastní vědeckou práci, stejně jako je schopen aplikovat je v praktické činnosti.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní zkouška - jednokolová
Obsah přijímací zkoušky: Ústní komisní zkouška prověří znalosti z oblasti dějin evropské kulturní historie a dějin umění zájem o obor, případně o specifickou oblast problematiky kulturních dějin související s tématem bakalářské práce.
Kritéria přijímací zkoušky: Ústní přijímací zkouška se skládá ze dvou okruhů:
  1. české dějiny v kontextu evropských dějin,
  2. rozprava nad tematikou vybraných kulturně historických problémů (založena na seznamu prostudované literatury se zaměřením na kulturní dějiny).
Každý okruh je ohodnocen max. 50 body.
Uchazeči jsou rovněž dotazování na potenciální téma své budoucí diplomové práce.
Zkouška je komisionální a uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studium navazujícího magisterského studijního oboru Kulturní dějiny od akademického roku 2017/2018 přechází organizačně z katedry dějin umění a kulturního dědictví pod katedru historie. V souvislosti s tímto přechodem dojde ke změnám ve studijním plánu.

Uchazeč u přijímací zkoušky předložení seznamu prostudované literatury k tematice kulturní historie Evropy.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
social hub