Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Český jazyk a literatura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace:Cílem studia jednooborového bakalářského oboru Český jazyk a literatura je poskytnout studentům specializované bohemistické vzdělání. Základ tvoří soubor povinných lingvistických a literárněvědných disciplín, které jsou doplněny několika disciplínami aplikovanými, a to v takové podobě, aby studenti své široké znalosti a dovednosti mohli využít v navazujícím magisterském studiu, popř. nalezli uplatnění v profesích, které vyžadují kvalitní znalost českého jazyka a novější české literatury.

V jazykovědné oblasti tvoří hlavní náplň studium současného českého jazyka, a to v plánech foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním. Studenti si osvojí znalost normativní mluvnice a pravopisu, budou také v jednotlivých plánech schopni rozpoznat adekvátní užití jazykových prostředků podle dané komunikační situace. Ovládnou klíčovou lingvistickou terminologii, získají přehled o vývoji slovanských jazyků a o historické gramatice češtiny. Seznámí se se základy specializovaných disciplín (onomastiky, korpusové lingvistiky, sociolingvistky a výzkumu mluveného jazyka), které vytvářejí zázemí pro prohlubování studia v navazujícím magisterském studiu. Jazykovědné disciplíny jsou rovněž zaměřeny na praktické dovednosti (psaní textů, včetně textů odborného stylu, ediční a typografické techniky).
Z hlediska české literatury jsou dominantou studia dějiny české literatury 19. a 20. století. Tento pilíř je doplněn o základy literární teorie a přehled nejdůležitějších metodologických směrů a tendencí literární vědy (tyto znalosti se poté rozvíjejí a prohlubují v navazujícím magisterském studiu). Třetí oblast představuje zaměření na současný literární život a praktickou, analytickou a redakční práci se současnými literárními texty. Tímto se zohledňují potřeby studentů, kteří míří po absolvování bakalářského studia do praxe (práce v knihovnách, profese redakční, editorské).
Profil absolventa:Po absolvování tříletého bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura může student pokračovat v magisterském navazujícím studiu, které rozšiřuje získané znalosti a dovednosti a současně umožňuje profilaci jeho odborných zájmů (absolventi magisterského studia mohou pak prohlubovat svou odbornou specializaci v doktorském studiu a uplatnit se ve vědecko-výzkumných institucích či v akademické sféře). Absolventi bakalářského studia odcházející do praxe najdou uplatnění především v redakcích novin a časopisů (redaktoři, korektoři nebo editoři) nebo v institucích kulturně-společenského charakteru (archivy, muzea, knihovny apod.), v informačních agenturách, v institucích státní správy. Cílem studia je připravit absolventa tak, aby disponoval následujícími znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi.

Znalosti
V jazykovědných disciplínách absolvent prokazuje znalost současné jazykové normy v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním, rozumí stylovým specifikům jazykové komunikace, orientuje se v historické gramatice češtiny a má základní znalosti ze slavistiky. Bezpečně zná lingvistickou terminologii a dokáže analyzovat text (staročeský i novočeský). Absolvent prokazuje znalost jazyka se zaměřením na praxi.
Absolvent prokazuje hlubší znalosti z dějin české literatury 19. a 20. století, prokazuje širokou znalost příslušné literatury, bezpečně ovládá literárněvědnou terminologii. Orientuje se v současném literárním životě a v hlavních směrech literárněvědné metodologie. Tyto znalosti dokáže využít při komplexní analýze textu z novější literatury.

Dovednosti a způsobilosti
Absolvent dokáže hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu. Umí analyzovat psaný a mluvený projev za použití základní oborové terminologie, umí analyzovat konkrétní literární text. Naučil se adekvátně využívat všech jazykových prostředků češtiny (s ohledem na komunikační situaci), je schopen vidět jazykové a literární jevy v širších souvislostech (včetně historických).
Umí pracovat se sekundární literaturou, umí poučeně číst, dokáže uplatnit základní kritické a komparační metody. Dokáže formulovat a stylizovat psané texty, včetně textů odborného stylu.
Absolvent je způsobilý samostatně získávat odborné informace a prokazuje aplikační způsobilost, včetně schopnosti zasazení analyzovaných jevů do kulturního a společenského kontextu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Převod průměru známek získaných v předmětu český jazyk a literatura (konec 1., 2., 3. ročníku, pololetí 4. ročníku; resp. poslední čtyři roky studia na SŠ s tím, že z posledního ročníku se uvádí známka z pololetí) bude proveden následovně:
  • průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
  • průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
  • průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
  • průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
  • průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
  • průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
  • průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
  • průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
  • průměr 3,00 = 50 bodů
  • průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 28. února 2018.
Minimální požadovaný prospěch: 60 bodů.
Obsah přijímací zkoušky: viz forma přijímací zkoušky
Kritéria přijímací zkoušky: viz forma přijímací zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: vzor testu k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .