Publikační činnost - IS PUBL
Běžné (jiho)slovanské paradoxy
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Cseh nyelvkönyv, Czeh nyelvkönyv Munkafüzet
Marcela Grygerková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin
Jaroslav David
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Frazémy se slovem Bůh
Marcela Grygerková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Rok: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie
Jaroslav David
Rok: 2010
stať ve sborníku

Honorifikační motiv v toponymii
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Jazyk a jeho proměny (eds. M Čornejová, P. Kosek)
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Sapostavitelno ezikoznanije
článek v odborném periodiku

Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym)
Jaroslav David
Rok: 2010, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava
Jaroslav David, Jaroslav David
Rok: 2010
ediční a redakční práce

O pociągach, azocie, soli kuchennej i standardyzacji językowej (na przykładzie fenomenu zwanego język serbsko-chorwacki/serbochorwacki).
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem
Lucie Radková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy
Eva Jandová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Proměny české antroponymie po roce 1989
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prožívání jazyka na internetu
Eva Jandová
Rok: 2010, Karolinum
kapitola v odborné knize

Řečové vzory pohledem české veřejnosti
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řečové vzory pohledem české veřejnosti
Ilona Adámková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita?
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Naučni trudove - Filologija
článek v odborném periodiku

Sprachliche Säkularisierung
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Structural conservatism and innovation in texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2010, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Vectors and Codes of Text
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann
Rok: 2010, RAM-Verlag
odborná kniha

Vokalické fonémy a jejich realizace ve středomoravských nářečích
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize

Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov
Jaroslav David
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmentální rozměr toponomastiky
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Marie Krčmová
Rok: 2009, Nakladatelství Lidové noviny 2009
odborná kniha

Interference z nespisovných útvarů českého jazyky jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Izmedju idioma, jezika i stila (uvid u jezičnu situaciju na slavenskom, osobito češkom području
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja
článek v odborném periodiku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (my a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (My a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kapitoly z české oikonymie 20. století
Jaroslav David
Rok: 2009, Academia
odborná kniha

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Mluvená a psaná čeština v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Moser, Ludwig, Karl
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Na okraji Horálkovy klasifikace a charakteristiky slovanských jazyků
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324