Publikační činnost - IS PUBL
Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. ŠTEYER, M. V. Žáček. (ed. D. Nečas).
Pavel Kosek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Překrucování jako podceňovaný slovotvorný způsob?
Marcela Grygerková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Recenze na Štefánik J.: Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Slovník jazykové terminologie.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Český jazyk a literatura.
článek v odborném periodiku

Složená hybridní substantiva (s prvním komponentem cizího původu v současné češtině)
Jaroslav Hubáček, P. Mitter
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Spisovný jazyk a jazyková kultura
Marcela Grygerková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spojka aniž v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Spojovací prostředky v češtině v období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tvoření a stavba slov pro studující bohemistiky a učitele českého jazyka s cvičeními
Jaroslav Hubáček, B. Dejmek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).
Eva Jandová
Rok: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
článek v odborném periodiku

Vliv jazykové stránky poezie na její recepci
Radek Čech, Jaroslav Vala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj hanáckého vokalismu
Ilona Adámková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zvláštní způsoby derivace v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Bažír, Klůs, Vostřejže...
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Berger, K; Berger V.A.; Cienciala, L;... celkem 31 statí/biogramů
Irena Bogoczová, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, OU, Votobia
kapitola v odborné knize

Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?
Jaroslav David
Rok: 2001, Havlíčkobrodsko
článek v odborném periodiku

Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! (k současnému vojenskému slangu a jeho vývojovým tendencím)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Deset roků Ostravské univerzity
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. Spisy FF OU č. 124, Ostrava 1999, 160 s
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2001, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

K lexikální stránce běžně mluvených textů v neoficiální komunikaci věřící mládeže
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy
Emílie Demlová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K tzv. rázu v češtině
Ilona Adámková
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K vývojovým tendencím současné české slovní zásoby
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ke vzniku a současnému stavu sociolektů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Konec a začátek slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech
Jaroslav David
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000
Eva Jandová
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

"miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Naše a cizí v době jednotící se Evropy
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Naše a cizí v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Nově o reklamě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Jazykové aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců
článek v odborném periodiku

O edici staré gramatiky češtiny. NUDOŽERSKÝ, Vavřinec Benedikt. Grammatica Bohemica... libri duo. (ed. Nancy Smithová).
Pavel Kosek
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku

Rosa o některých změnách osobních vlastních jmen
Naděžda Bayerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Slovník jazykovědné terminologie pro školu a veřejnost
Jaroslav Hubáček, Pavel Havránek, Přemysl Hauser, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze


123456789101112131415161718192021222324