Historie

Ukrajina - Doněck

Донецький державний університет управління
Doněcká státní univerzita managementu

Klíčovým rokem v započaté spolupráci byl rok 2012, kdy se na základě výzvy Generálního konzulátu ČR v Doněcku konala první návštěva děkana FF OU prof. Aleše Zářického a jeho kolegů doc. Marka Otiska, dr. Vítězslava Vilímka a dr. Igora Jelínka na Doněcké státní univerzitě managementu. Návštěva proběhla při příležitosti mezinárodní konference Evropská sociální politika a modely sociálního partnerství 17. dubna 2012. V následujícím roce navštívila Filozofickou fakultu Ostravské univerzity vedoucí oddělení zahraničních vztahů Doněcké státní univerzity dr. Irina Sikorská, kde vystoupila s přednáškou o mezikulturní komunikaci. V dalších letech pokračovaly výměnné pobyty a v rámci spolupráce byly také společně podány dva projekty z Mezinárodního visegrádského fondu Ministerstva školství ČR. Zdařilým projektem byla také účast českých studentů na letní škole ruštiny v Doněcku.

Doněck 2013
Doněck 2013
Doněck 2013
Doněck 2013
Doněck 2013
Doněck 2013
Doněck 2013
Doněck 2013
Doněck 2013

Ázerbájdžán - Baku

Bakı Slavyan Universiteti
Bakuská slovanská univerzita

V roce 2012 reagoval děkan FF OU prof. Aleš Zářický na dopis velvyslance ČR v Baku s nabídkou spolupráce v oblasti výuky českého jazyka a s kolegy doc. Markem Otiskem a dr. Vítězslavem Vilímkem přijal pozvání na návštěvu Bakuské slovanské univerzity v Baku. Rektor Bakuské univerzity Kamal Abdullayev byl v témže roce jako první Ázerbájdžánec v historii nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Ještě téhož roku přijal dr. Vilímek nabídku na uspořádání měsíčního kurzu výuky praktického českého jazyka, kultury a překladatelství. O rok později vedla kurz na téma novodobé české historie prof. Nina Pavelčíková. V rámci doktorského studia byli pozváni na FF OU na dobu jednoho semestru tři pracovníci Bakuské slovanské univerzity. Do navazujícího magisterského studia byli také přijati tři absolventi bakuské bohemistiky, přičemž jedna ze studentek získala stipendium děkana FF OU na úhradu ubytování po celou dobu studia.

Univerzita rovněž obdržela od FF OU dar v podobě sedmdesáti publikací na podporu výuky češtiny. V roce 2012 byla započata ojedinělá spolupráce s prof. Elčinem Mehralijevem na česko-ázerbájdžánském slovníku, který je zcela výjimečným dílem a v podstatě prvním svého druhu na světě. FF OU se podílela i na vydání českého překladu akademických dějin Ázerbájdžánu. Bakuská slovanská univerzita umožnila publikovat práce ostravských autorů ve vědeckém časopise Elmı ɘsɘlɘr a bakuští doktorandi zase měli možnost zúčastnit se konference a publikovat ve sborníku Slavica iuvenum. Po vzoru Filozofické fakulty OU navázaly obdobnou spolupráci také další české univerzity – Univerzita Palackého v Olomouci a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku
Návštěva Bakuské slovanské univerzity v Baku

Rusko - Moskva

Институт российской истории Российской академии наук
Ústav ruských dějin Ruské akademie věd

V roce 2013 podnikli cestu do Moskvy prof. Milan Myška, dr. Vítězslav Vilímek a dr. Hana Šustková, aby se zúčastnili Celoruské porady slavistů věnované 1150 letům slovanského písemnictví a 110 letům prvního Sjezdu ruských slavistů v Moskvě. Akce se konala 5.– 6. listopadu 2013 v prostorách Ruské akademie věd. Současně byla navázána spolupráce s Ústavem ruské historie Ruské akademie věd zaměřená především na spolupráci v oblasti průmyslové a sociální historie.

Государственная академия славянской культуры
Státní akademie slovanské kultury

Se Státní akademií slovanské kultury v Moskvě uzavřela FF OU dohodu o spolupráci v roce 2013. Ještě téhož roku byli na akademii přijati čtyři studenti FF OU v rámci etnolingvistického výzkumu. V září roku 2014 přijelo do Ostravy na terénní praxi devět studentů a učitelů v doprovodu prorektorky pro vědu prof. Oxany Zapeky. Na úrovni vedení fakulty respektive univerzity probíhala jednání o další spolupráci zejména pak o studentské a vědecké výměně. V akademickém roce 2014/2015 nastoupilo ke studiu na FF OU šest studentů Státní akademie z oboru bohemistiky a kulturologie. Výměnou pak na měsíc odcestovali do Moskvy čtyři studentky absolventských ročníků rusistiky. Mimo výměnné pobyty existuje také systém výměny publikací, včetně otiskování časopiseckých článků, recenzí a další. Státní akademie slovanské kultury nabídla možnost publikování v prestižním vědeckém časopise Vestnik slavjanskich kuľtur.

Moskva
Moskva
Moskva
Moskva

Kazachstán - Astana

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Euroasijská národní univerzita L. N. Gumiljova

Na základě iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČR navštívila delegace FF OU na jaře roku 2014 Kazachstán. Delegace vedená prof. Děkanem Alešem Zářickým, dr. Vítězslavem Vilímkem a doc. Markem Otiskem jednala na Univerzitě L. N. Gumiljova v Astaně s jejími představiteli o možnostech akademické spolupráce. Na základě jednání, jehož se zúčastnili také všichni děkani fakult Euroasijské národní univerzity, byla podepsána bilaterální dohoda o studentské a vědecké výměně, na jejímž základě FF OU přijala čtyři studenty z Astany a výměnou je naplánován výjezd skupiny rusistů z FF OU.

Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana
Astana

Kazachstán - Kostanaj

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Kostanajská státní univerzita A. Bajtursynova

Kostanajská státní univerzita A. Bajtursynova zastupovaná při společných jednáních prorektorkou Natalií Kim byla hlavním iniciátorem při akademické spolupráci mezi Kazachstánem a Českou republikou. Delegace FF OU ve složení děkan FF OU prof. Aleš Zářický, doc. Marek Otisk a dr. Vítězslav Vilímek se setkala s mimořádným zájmem zástupců fakult o navázání vědecké i pedagogické spolupráce založené zejména na postgraduální formě vzdělávání. Proděkan historicko-právnické fakulty Omirbeg Orasbajev navrhl uspořádat mezinárodní konferenci věnovanou dosud ne příliš probádané problematice tažení Mongolů do střední a východní Evropy ve 13. století, kterou by organizačně zajistila FF OU v kooperaci s východními partnery. Konference by se měla konat v roce 2016.

Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj
Kostanaj

Kazachstán - Petropavl

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Severokazachstánská stání univerzita M. Kozybajeva

Severokazachstánská státní univerzita byla poslední zastávkou pracovní skupiny FF OU na cestě při navazování akademických vztahů s kazašskými univerzitami. Plodná jednání mezi prorektorkou Laurou Kairžanovou a vedením FF OU se nesla ve velmi přátelském duchu a byla zaměřena především na vědeckou spolupráci a na přípravu studentů k doktorské formě studia. Průběh jednání se setkal s mimořádným zájmem médií. Výsledkem jednání je dlouhodobé navázání vztahů v oblasti výměny studentů a pedagogů, která by měla být zahájena v akademickém roce 2015/2016.

Knihovny

Vedle akademické spolupráce probíhají také vědecké kontakty s knihovnami:

Ruská státní knihovna a Ústřední všeobecná vědecká knihovna N. A. Někrasova v Moskvě dostávají v rámci spolupráce darem všechny publikace, které vydala FF OU a které jsou spojené se slovanskými jazyky a kulturou.

První velký dar v této sérii obdržela Ústřední všeobecná vědecká knihovna N. A. Někrasova v Moskvě 8. 10. 2007, která od té doby pravidelně bezplatně odebírá publikace katedry slavistiky FF OU a poskytuje jí za to rusistickou literaturu.

Knihovna
Knihovna

EAAF podpořil honorární konzul Ruska

Honorární konzulát Ruska v Ostravě se stal jedním z členů EAAF. Konzul Aleš Zedník ve svém dopisu podpořil myšlenku spolupráce a vyjádřil podporu aktivitám Fóra.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2022