Výzkumné projekty FF OU - rok 2011

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. KHI P405/11/1450 GA ČR Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století 482
Mgr. Jaroslav David, Ph.D. KCJ P406/11/0268 GA ČR Historická sémantika 661
Mgr. Jana Grollová, Ph.D. KHI P405/10/0527 GA ČR Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky 498
PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. KCL P406/11/1062 GA ČR Proměny a konstanty apokryfů v současné české literatuře 148
Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. KHI P410/10/0110 GA ČR Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí 261
Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. KAA P406/10/P297 Jeffersonova a(nebo) Steinbeckova země: literární bitva o Kalifornii 174
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. KHI 404/08/0259 GA ČR Židovská šlechta v českých zemích 96
Mgr. Radek Lipowski, Ph.D. KHI P410/10/P067 GA ČR Kulturní a sociální proměny společnosti poddanských městeček v 1. polovině 19. století (na příkladu měst Frýdku a Místku) 175
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. KCL 405/07/0534 GA ČR Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století 357
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. KPS P407/11/0380 Prosociální chování a jeho osobnostní aspekty v kontextu dobrovolnictví 399
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. KPS 406/09/0726 GA ČR Psychické aspekty zvládání zátěže mužů a žen 804
Mgr. Richard Psík, Ph.D. SLJaK P405/10/1397 GA ČR Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae 494
Prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. KGE 405/09/0718 GA ČR Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci 515
Doc. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. KGE IAA901860901 GA AV Soupis a základní filologické vyhodno-cení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích 230