Výzkumné projekty FF OU - rok 2010

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Radek Čech, Ph.D. KCJ 405/08/P157 GA ČR Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky) 151
PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. KAA 405/08/0420 GA ČR Příprava vydání souborného díla profe-profesora Jana Firbase (k jeho nedoži-tým devadesátinám) 295
Mgr. Jana Grollová, Ph.D. KHI P405/10/0527 GA ČR Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky 483
Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. KHI P410/10/0110 GA ČR Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí 360
Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. KAA P406/10/P297 Jeffersonova a(nebo) Steinbeckova země: literární bitva o Kalifornii 361
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. KHI 404/08/0259 GA ČR Židovská šlechta v českých zemích 96
Mgr. Radek Lipowski, Ph.D. KHI P410/10/P067 GA ČR Kulturní a sociální proměny společnosti poddanských městeček v 1. polovině 19. století (na příkladu měst Frýdku a Místku) 205
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. KCL 405/07/0534 GA ČR Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století 399
Mgr. Marek Otisk, Ph.D. KFI 401/08/0053 GA ČR Racionalizace a užívání rozumu – Gerbert z Aurillacu na přelomu prvního milénia 354
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. KPS 406/09/0726 GA ČR Psychické aspekty zvládání zátěže mužů a žen 670
PhDr. Petr Popelka, Ph.D. KHI 409/08/P110 GA ČR Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád rodiny Kleinů. 253
Mgr. Richard Psík, Ph.D. SLJaK P405/10/1397 GA ČR Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae 494
Doc. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. KGE 405/09/0718 GA ČR Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci 512
Doc. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. KGE IAA901860901 GA AV Soupis a základní filologické vyhodno-cení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích 230