Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Anglický jazyk a literatura - státní rigorózní zkoušky na FF OU

 1. Požadavky na rigorózní práci:
  • práce není totožná s diplomovou prací, může ale hlouběji rozpracovávat téma diplomové práce;
  • rozsah práce je minimálně 90 stran;
  • práce je psána v anglickém jazyce;
  • teoretická část dokládá orientaci v odborné literatuře zabývající se danou problematikou;
  • práce přináší samostatnou analýzu zkoumané problematiky;
  • po formální stránce se práce řídí normou MLA.
 2. Části rigorózní zkoušky:
  • obhajoba rigorózní práce;
  • zkouška z filozofie: uchazeč prokáže znalost filozofických témat významných pro filologii;
  • anglický jazyk - uchazeč prokáže orientaci v jednotlivých disciplínách anglické jazykovědy (viz dále ad 3) - a anglicky psaná literatura - uchazeč prokáže orientaci v jednotlivých disciplínách anglicky psané literatury (viz dále ad 3).
 3. Okruhy a literatura k SRZ:

  Okruhy:
  • přehled dějin jazykovědy od nejstarších dob do současnosti;
  • interní historie anglického jazyka a charakteristika jednotlivých období s ukázkami analýzy autentických textů;
  • vývojové tendence v jednotlivých plánech současné angličtiny (language change);
  • literární věda a kritika 20. století se zaměřením na anglosaskou oblast;
  • interpretace textů;
  • multikulturalismus;
  • vývojové tendence v britské a americké literatuře.
  Základní literatura:
  1. část lingvistická
   • Aitchison, J. (2001): Language Change – Progress or Decay? Oxford: Oxford University Press.
   • Čermák, F. (2002): Research Methods in Linguistics. Praha: Karolinum.
   • Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia 1996.
   • Černý, M. Úvod do studia gótštiny. Ostrava 2008.
   • Dušková, L. a kol. (1988): Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.
   • Gleason, H.A., Jr. (1965): Linguistics and English Grammar. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
   • Harris, Z. (1951): Methods in Structural Linguistics. Chicago: University of Chicago Press.
   • Hockett, C. (1960): A Course in Modern Linguistics. New York.
   • Jenkins, J. (2000): The Phonology of English as an International Language. Oxford: OUP.
   • Kavka, S. : Past and Present of the English Language. Ostrava 2007.
   • Lass, R. (1980): On Explaining Language Change. Cambridge: Cambridge University Press.
   • Lyons, J. (ed.) (1973): New Horizons in Linguistics. Penguin Books.
   • Marchand, H. (1969): The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. München.
   • Mathesius, V. (1961): Obsahový soubor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha.
   • Quirk, R. et al.: A grammar of contemporary English. Longman 1972.
   • Roach, P. (2000): English Phonetics and Phonology. A Practical Course. Cambridge: CUP.
   • Rudiments of English linguistics (Štekauer, P. et Kavka, S. eds.). Prešov 2000, 2003.
   • Saussure, F. (1996): Kurz obecné lingvistiky. Praha: Academia.
   • Svoboda, A.: A short history of linguistics for PhD students. E-learningový učební text pro postgraduální studenty. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2005.
   • Svoboda, A.- Hrehovčík, T.: An ABC of theoretical and applied linguistics. Opava 2006.
   • Tárnyiková, J.: Sentence complexes in text. Olomouc 2007.
   • Vachek, J. (1968): Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny. Praha: Academia.
   • Wittgenstein, L. von (1974): Philosophical Grammar. Oxford: Blackwell.
   • Wunderlich, D. (1979): Foundations of Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
  2. část literárně-vědná
   • Bentley, Nick, ed. British Fiction of the 1990s. London: Routledge, 2005.
   • Bercovitch, Sacvan, ed. The Cambridge History of American Literature. Cambridge: Cambridge UP, 1994.
   • Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. Oxford: Oxford U. Press, 1992.
   • Caserio, Robert L., ed. The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel. Cambridge: Cambridge UP, 2009.
   • Eagleton, Terry. Literary Theory: Introduction. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996.
   • Elliott, Emory, ed. Columbia Literary History of the United States. Columbia UP, New York, 1988.
   • Goldberg, David T., and John Solomons, eds. A Companion to Racial and Ethnic Studies. Malden, MA: Blackwell, 2002.
   • Harvey, Sir Paul. Oxford Companion to English Literature. 5th ed. Oxford: Oxford UP, 1985.
   • Hilský, Martin. Současný britský román. Jinočany: H&H, 1991.
   • Hilský, Martin. Modernisté. Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Praha: Torst, 1995.
   • Kramer, Michael P., and Hana Wirth-Nesher, eds. The Cambridge Companion to Jewish American Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2003.
   • Lauter, Paul, ed. The Heath Anthology of American Literature. Vol. 2. Lexington, MA: Heath, 1994.
   • Lee, Brandon, ed. Celebrating Diversity. A Multicultural Reader. Lexington, MA: Heath, 1995.
   • Peprník, Michal. Směry literární interpretace XX. století. Texty, komentáře. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
   • Porter, Joy, and Kenneth M. Roemer, eds. The Cambridge Companion to Native American Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2005.
   • Procházka, Martin. Literary Theory: A Historical Introduction. Praha: FF Karlovy univerzity, 1997.
   • Maitino, John R., and David R. Peck, eds. Teaching American Ethnic Literatures. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1996.
   • Rennison, Nick. Contemporary British Novelists. London: Routledge, 2004.
   • Rivkin, Julie, and Michael Ryan, eds. Literary Theory: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishers, 1998.
   • Ruland, R., and M. Bradbury. Od puritanismu k postmodernismu. Dějiny americké literatury. Praha: Mladá fronta, 1997.
   • Said, Edward (1978) Orientalism, Harmondsworth: Penguin [1978], 1991.
   • Scofield, Martin. The Cambridge Introduction to the American Short Story. Cambridge: Cambridge UP, 2006.
   • Sim, Stuart, ed. The Routledge Companion to Postmodernism. London, New York: Routledge, 2001.
   • Tew, Philip., The Contemporary British Novel (2nd rev. ed.) London: Continuum, 2007.
   • TuSmith, B. All My Relatives. Community in Contemporary Ethnic American Literatures. Ann Arbor, 1993.
   • Wellek, Rene, and Austin Warren. Theory of Literature (new revised ed.). London: Penguin, 1993.
   • Wong, Sau-ling C. Reading Asian American Literature. From Necessity to Extravagance. Princeton: Princeton UP, 1993.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub