Specifický výzkum na FF OU - rok 2008

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.KHI1485/2008
OU
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace1.045
Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D.KAA1076/2008
FF OU
Pražská škola jazykovědná a otázky center periferií ve funkčních stylech300
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.KCL1077/2008
FF OU
Literárněvědná a kulturologická studia v národním a nadnárodním kontextu200