Výzkumné projekty FF OU - rok 2009

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Radek Čech, Ph.D.KCJ405/08/P157
GA ČR
Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky)157
Mgr. Jaroslav David, Ph.D.KCJ405/07/P144
GA ČR
Lidová etymologie - její specifika a fungování (na příkladu topnomické složky jazyka) 180
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI404/08/0259
GA ČR
Židovská šlechta v českých zemích 96
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. KCL405/07/0534
GA ČR
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století362
Mgr. Marek Otisk, Ph.D. KFI401/08/0053
GA ČR
Racionalizace a užívání rozumu – Gerbert z Aurillacu na přelomu prvního milénia158
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS406/09/0726
GA ČR
Psychické aspekty zvládání zátěže mužů a žen679
PhDr. Petr Popelka, Ph.D.KHI409/08/P110
GA ČR
Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád rodiny Kleinů.136
Mgr. Richard Psík, Ph.D.KHI-SLJaK404/07/0352
GA ČR
Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice)288
Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.KAA405/07/0176
GA ČR
Komunikativní a textové strategie v rozhlasové, časopisech , komerční a akademické publicistice (kontrastivní analýza anglického a českého diskurzu)470
PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. KAA 405/08/0420
GA ČR
Příprava vydání souborného díla profe-profesora Jana Firbase (k jeho nedoži-tým devadesátinám) 258
Doc. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.KGE405/09/0718
GA ČR
Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci512
Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI404/07/0769
GA ČR
Geneze české historiografie hospodář-ských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky343
Doc. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.KGEAA901860901
GA AV
Soupis a základní filologické vyhodno-cení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích230