Publikační činnost - IS PUBL
Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Methodisches Zentrum für das kulturelle Erbe von Industrie in der Tschechischen Republik
Alena Borovcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Methodology of the History of Philosophy: A Different Approach to the Philosophy of Heraclitus
David ČERNÍN
Rok: 2016, Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera
Lucjan Klimsza
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Mezi centrem a periferií. Umění hornoslezské gotiky v pozdním středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.)
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ostatní

Mieczkowska, H.: Zapożyczenia a paralele słowotwórczo-leksykalne w rozwoju leksyki przełomu wieków (w ujęciu słowacko-polskim)
Marta Pančíková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mikrotoponymie městského prostoru
Jaroslav David
Rok: 2016
stať ve sborníku

Milites ac famuli episcopi Olomucensis. Feudal system of the Bishopric of Olomouc and military-service relations in the medieval Czech lands in the 13th century
Dalibor Janiš
Rok: 2016
stať ve sborníku

Místa a krajiny v poezii raného novověku
Jan Malura
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Místní dráha Svinov-Klimovice (1896-1934). Historie jedné železniční 'akciové společnosti' s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska
Michaela Závodná
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Mitologie Rolanda Barthes'a a antropologia kognitywna
Jan Kajfosz
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe UAM
kapitola v odborné knize

Mixed Encounters. The Worlds of the Dead and the Living in the Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Móda v letech 1965 až 1975 na příkladu města Ostravy
Martin BRYCHTA
Rok: 2016, Česká asociace orální historie - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Modely mezigeneračních vazeb v románových zobrazeních rodinných vztahů u současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modely rodinných mezigeneračních vazeb ve vybraných prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Moderování debaty o současné slovenské literatuře
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Mongolian Campaign into Central Europe. Short-Term and Long-Term Consequences of the Mongolian Invasionmin Central Europe
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

MOOCs means massive open online courses: Insights from sociolinguistics of multimodal education
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Motivy a témata stáří a smrti v básnickém prozaickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2016, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku

Možné vlivy theoria na filosofia v Aristotelově Protreptiku a knize A, s přihlédnutím k jeho předchůdcům i následovníkům
Filip Svoboda
Rok: 2016, AITHER
článek v odborném periodiku

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Môžu hrať jazykové charakteristiky autora originálu pri preklade pragmaticky orientovaného textu významnú úlohu?
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MRVÍK, Vladimír Jakub: Zahrada květná a melounice
Aleš Zářický
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze
Irena Bogoczová, Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiplication of Death: The Legend of the Three Living and the Three Dead and Late Medieval Funerary Practice
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multz von Walda Juraj Ernest (1688-1748)
Miroslav Lacko
Rok: 2016, Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin Slepička
Rok: 2016
působení v zahraničí

Muzea techniky, průmyslu a science centra v Německu
Monika KUDELOVÁ
Rok: 2016
ostatní

Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na hranici mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie.
Martin BRYCHTA, PhDr. Pavel Mücke Ph.D.
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání
Tereza Dědinová, Zbyněk Fišer, Jakub Jarina, Luisa Nováková, Matěj Antoš, Jana Cindlerová, Joanna Czaplińska, Antonín Dolák, Michal Fránek, Anna Gnot, Daniel Jakubíček, Jiří Jelínek, Zdeněk Ježek, Hana Málková, Lenka Naldoniová, Ester Nováková, Michaela Paučo, Ondřej Pomahač, Martina Salhiová, Jakub Souček, Helena Ulbrechtová
Rok: 2016, Masarykova univerzita
odborná kniha

Náboženské poutě a literární žánry baroka
Jan Malura
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naléhavost i úskalí (K českým vydáním zahraničních knih pro děti o holocaustu)
Svatava Urbanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

Narození v obcích Darkov, Ráj a Staré Město v 19. století
Marek LARYŠ
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses
Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

National University of Ireland . 20.8.-26.8.2016. Ordinary Stories in Extraordinary Times
Stanislav Kolář
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
Marta Pančíková
Rok: 2016, Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow
článek v odborném periodiku

Nauczyciel a uczeń - język w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


