Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nesklonyaemye prilagatel'nye kak rezul'tat progressivnoj tendencii analitizma v sovremennom russkom yazyke
Lukáš Plesník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Neslovanské prvky v jesenické toponymii
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nestandardizovaná toponyma v českém pohraničí (na příkladu několika lokalit bývalého okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nirvána/osvícení jako reinterpretace jáství a smyslu bolesti/utrpení
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nirvána/osvícení jako reinterpretace/nová hermeneutika (rozumění) jáství a smyslu bolesti/utrpení
Antonín Dolák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny
Pavel Pumpr
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Nižší klérus na Moravě v 18. století jako badatelské téma
Pavel Pumpr
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Nobilitace v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Slovenská pošta, a. s., Poštové muzeum
kapitola v odborné knize

Nódy - kódy
Iva Málková
Rok: 2016, Romboid
článek v odborném periodiku

Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském obdob
Jan Saheb
Rok: 2016, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
článek v odborném periodiku

Nová edice využívá možnosti počítačů
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Nové čtení Viléma Závady na počátku 21. století
Markéta Kročilová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Novější překlady polských démonologických pohádek a pověstí do českého jazyka
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O językowym obrazie psa w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta
Petr Ligocký
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

O języku na ziemi cieszyńskiej za cesarza Franciszka Józefa I
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O kulturze i języku ocalenia narodowego
Karel Kadłubiec
Rok: 2016, Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant
kapitola v odborné knize

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O původu konvencí: Nápadná cesta ke koordinaci
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O stromech a kamenech - překlad (Aharon Meged)
Tomáš Novotný
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Obraz české poezie v protektorátních časopisech (Kritický měsíčník, akord)
Iva Málková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz období 'socialismu' v českých a polských učebnicích / Obraz okresu 'socjalizmu' w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

OBRAZ OBDOBÍ 'SOCIALISMU' v českých a polských učebnicích / OBRAZ OKRESU 'SOCJALIZMU' w czeskich i polskich podręcznikach. B. Gracová, M. Tomášek (eds)
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz,obraz,obraz
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku

Obrazy války - záznamy paměti?
Iva Málková
Rok: 2016, ÚČL AV ČR, Akropolis
kapitola v odborné knize

Obyvatelé Moravské Ostravyna počátku 20. let 20. stoletína příkladu souborunájemních domů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational Structure in the Bohemian Crown Lands 1869-2011
Stanislav Knob
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869
Ludmila Nesládková
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Od počátků k současnosti (1955?2015). 60 let bohemistiky na ELTE
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Od starého Krausovce k novému. Kulturněhistorický pohled na transformaci vybrané lokality v Moravské Ostravě od konce prvního desetiletí 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

odborná recenze knihy Kapitoly o právech zvířat
Vlastimil Vohánka
Rok: 2016
ediční a redakční práce

odborný posudek pro Religious and Sacred Poetry
Iva Málková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odkaz prezidenta Beneše v poúnorovém exilu
Pavel Carbol
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odkaz prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše
Pavel Carbol
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odrodzenie narodowe na Słowacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Okolnosti obnovení a proces zřízení samostatné duchovní správy v Třebovicích v letech 1901 - 1906
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

'Omnis potestas a deo est' The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Óndra Łysohorsky - outsider nebo Lašsko-evropský básník?
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

'One Must Not Be a Greenhorn?'
Stanislav Kolář
Rok: 2016
stať ve sborníku

Online video tutorial: Monologue or Dialogue?
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavský deník Deutsche Post. Domovský tisk sudetských Němců v západním Slezsku
Michael RATAJ
Rok: 2016, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek publikace Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Martin Tomášek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
instagram
rss
social hub