Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Miedzy dialogiem a monologiem
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z Moravy přes Evropu do Horního Slezska - příběh Jana Němčického z Němčic
Jan Saheb
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miloslav Topinka jako výlučný tvůrčí typ
Markéta Balonová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mirroring Ballet Polyphony: Multimodal Analysis of European Theatres' Websites
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego.
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
stať ve sborníku

'...Mnoho zlého, hladu, vody pití a velkého strachu pocítiti...'. Osudy vrchnostenského úředníka Fridricha Sovineckého z Mohelnice během třicetileté války
Jan Saheb
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska
Petr Popelka
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Mohou konvence být sociálními institucemi?
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018
působení v zahraničí

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize

Motivy práce v poezii 1. poloviny 20. stol. inspirované životem lidí v Moravskoslezských Beskydech
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mowa Polaków na Zaolziu, w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian
Irena Bogoczová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimediale Studienunterlagen für Dolmetschunterricht im 2018
Milan Pišl
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimodal Analysis of European Theatres' Websites: Polyphony of Modes
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2018, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin SLEPIČKA
Rok: 2018
působení v zahraničí

'Muscle play'. Aestheticization and Politicization of Fridolín Hoyer´s and Gustav Frištenský´s Bodily Difference (1880-1914)
Jan PEZDA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náboženská témata v dělnickém ochotnickém divadle na Ostravsku (1895-1938)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2018
stať ve sborníku

Nadpřirozené a mytologické motivy v románovém obraze dějin 20. století (fantastičnost v současných českých románových 'kronikách')
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Najdeme původ lidské morálky ve skupině šimpanzů?
Sabina Jesenovská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Names of Healing Springs as the Mirror of Czech-German Language Contacts
Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národnostní poměry Slezska a Ostravska
Andrea Pokludová
Rok: 2018, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Náš vesmír je pravděpodobně umělá simulace, myslí si Antonín Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Naturalizace a dialektika kritické teorie
Roman Rakowski
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Tomáš Šmiřák
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Sabina Jesenovská
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Naturalizované propozice
Tomáš Šmiřák
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nazwiska czeskie w Raciborzu - inne czy obce?
Alina Zimna
Rok: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w dawnej polszczyźnie cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize

Nechybí jiným Slovanům česká spojka aniž?
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Nejvýznamnější projevy kulturní činnosti uvnitř sokolských jednot na Karvinsku a Orlovsku. Divadlo a kino mezi lety 1900-1938.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2018, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k ustálenosti odborné terminologie na příkladu francouzštiny a češtiny
Zuzana Honová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Několik poznámek o katalánském nacionalismu
Jiří Chalupa
Rok: 2018, Historický obzor
článek v odborném periodiku

Němčický z Němčic Jan
Jan Saheb
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století
Tereza Klemensová
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Nepodléhejme Klausovu normalismu
Vít Horák
Rok: 2018
ostatní

(Ne)vědeckost metody introspekce a problém hodnot štěstí a neštěstí poznávaných metodou introspekce
Antonín Dolák
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Neviditelné ženy - Umění a ženské duchovní komunity v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Discoveries on Armenian Art in Poland in the 21st Century
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neznámé plány k přestavbě zámku v Choryni ze začátku 19. století
Dalibor Janiš
Rok: 2018
stať ve sborníku

Normy a hodnoty ve středověké společnosti
Dalibor Janiš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Nové požadavky na kompetence manažerů a pracovníků v Průmyslu 4.0
Monika Maňáková, Radim Maňák
Rok: 2018, Slévarenství
článek v odborném periodiku

Novověké filozofické koncepce
Jan Čížek
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O grabarzu słów kilka
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O jazykových tabu ve výuce ruštiny
Dmytro Klymenko
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O nejstarším řemesle světa. Percepce lexikálního obrazu prostitutky na příkladu češtiny a polštiny
Simona Mizerová
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

O obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskich i czeskich mediach
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O překladu libreta Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Obcy czy inny w języku i literaturze
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub