Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka
Hana Kusáková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Podproč
Juraj BRINCKO
Rok: 2009, Polypress
odborná kniha

Podzim středověku - umění pozdní gotiky
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohleden - Horní Pohleď - Pohleď (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby rúk v slovenskej a ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby tela ako motivačná báza ruských a slovenských frazém
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pojetí pýchy v traktátech O sedmi hřieších hlavních Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pokračování výstavby fortové pevnosti, Výtvarná kultura
Pavel Zatloukal, Jindřich Schulz
Rok: 2009, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Pokus o genologický rozbor českých barokních písní o svatých
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polisemia y homonimia a nivel de locuciones adverbiales y verbales
Lubomír Bartoš
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Polityka a frazeologia
Piotr Sawicki
Rok: 2009
stať ve sborníku

Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování
Marie Krčmová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Postavení a vývoj romologie v České republice a její vliv na vytváření multikulturního prostředí
Jan Knejp
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posthegemonická moc? Polemika s tezí Scotta Lashe Power After Hegemony
Martin Škabraha
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkongresová exkurze mezinárodní konference TICCIH.
Miloš Matěj, Alena Borovcová, Jana Kynclová, Květa Jordánová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postmodern public area and future of philosophy
Tomáš Hauer
Rok: 2009
stať ve sborníku

Postmoderne Merkmale im Zoe Jennys Roman Das Blütenstaubzimmer
Irena Šebestová
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Poutavá procházka a setkávání
Svatava Urbanová
Rok: 2009, HLASY muzea ve Frenštátě p. R.
článek v odborném periodiku

Pozdrav z Frýdku-Místku. Frýdek-Místek nejen na dobových pohlednicích
Tomáš ADAMEC, Milan Klega, Václav Peter
Rok: 2009, Neuveden
odborná kniha

Poznámky ke konceptualizaci empatie v současné psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pozoruhodný lövöldský kartuziánsky kódex z r. 1527
Beáta VIDA
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní uplatnění žen při budování průmyslu na Ostravsku v období tzv. socialistické industrializace a jejich každodenní život
Petr GÁBA
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktische Zeichen für eine Modernisierung der Stadt im Bereich Bauwesen am Beispiel von Mährisch Ostrau und seiner Vorstadtgemeinden
Radoslav Daněk
Rok: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen; Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Pravda vás osvobodí
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prediktory agresivního chování dětí a dospívajících
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prediktory agresivního chování dětí a dospívajících
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prekognitivní sen
Marek Petrů, Marek Petrů
Rok: 2009, Montanex
kapitola v odborné knize

Presentación de un nuevo diccionario espaňol-checo, checo-espaňol
Jiří Chalupa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešově
Svatava Urbanová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Priemyselné pamiatky a problém hodnoty
Petr Holý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problém vytváření romských elit v českých zemích
Nina Pavelčíková
Rok: 2009, Fakulta humanitních studií UK
kapitola v odborné knize

Problematika chyby v učení cizích jazyků a v pregraduální přípravě učitelů
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika poľsko-slovenských právnických prekladov
Marta Pančíková
Rok: 2009, Stimul
kapitola v odborné knize

Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti
Alina Kubicová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika výuky správné výslovnosti u slov, která se v češtině vyskytují jako anglicismy
Markéta Bilanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projavlenija analitizma v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Projekt FRVŠ č. 1495/2008 Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Prokletá i požehnaná - tradice české literatury
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna Přívozu v moderní město (1890-1910)
Radoslav Daněk
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny prezentace současného umění ve 20. století - příklad českého Slezska a Ostravska
Pavel Šopák
Rok: 2009, Bulletin Moavské galerie v Brně
článek v odborném periodiku

Propria a reálie - překladatelská úskalí
Hana Srpová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Proselytismus jako modernizační fenomén (na příkladu Moravské Ostravy 1854-1920)
Martin Jemelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí
Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Algoritmus
odborná kniha

Provozní standardy sociálních služeb
Daniel Rychlík
Rok: 2009, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci. In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Rok: 2009
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub