Publikační činnost - IS PUBL
Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Filozofie a feminizmus
Vladimír Šiler, Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Forming Intelligence in Moravia and Silesia in the 2nd Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century
Andrea Pokludová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 2: Pisma. ISBN 978-83-61727-70-5
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francois Ost (2009), Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris: Librairie Artheme Fayard.
Zuzana Honová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

František Hrubín Básně
Iva Málková
Rok: 2010, Host - vydavatelství s.r.o.
odborná kniha

Frazémy se slovem Bůh
Marcela Grygerková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologia somatyczna we współczesnej gwarze regionu wodzisławskiego
Joanna Danszczyk
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologia somatyczna we współczesnej gwarze regionu wodzisławskiego
Joanna Danszczyk
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Freud, ženská kreativita, (feministické) umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Freuen wird sich meine Seele im Herrn oder der liturgische Text und Emotionen
Eva Hrdinová
Rok: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Rok: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Fundraising
Petra Šobáňová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkční stylistika ruského jazyka
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fußball und Emotionen
Martin Mostýn
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Galina Ustvolskaja: Symfonie č. 1 pro symfonický orchestr a chlapecké hlasy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gaucho a obchodník. Argentinský rosismus a Portalesův režim v Chile
Jiří Chalupa
Rok: 2010, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Genderové aspekty rané tvorby Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Genderové aspekty rané tvorby Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genealogické a heraldické informace 2009
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Genologická analýza českých barokních písní o svatých
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění
Marek Otisk
Rok: 2010, DVT - dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Gerbertův úvod do geocentrické astronomie
Marek Otisk
Rok: 2010, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

Gestures, English Spoken Discourse and Czech Dubbed Text
Lenka Sedlářová
Rok: 2010, -Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Gestures, English Spoken Discourse and Czech Dubbed Text in an American Feature Film
Lenka Sedlářová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gibt es eine Grammatik der Emotionen?
Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Grantový projekt SGS 9/FF/2010.
Maria Vašutová
Rok: 2010
ostatní

Haldy spatřené: máchovská pouť na haldu Ema
Martin Tomášek
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Heidegger, Derrida, Flusser a úkol myšlení
Stanislav Hubík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Historie, parahistorie, ironie - španělský historický román v dobách postmoderny
Jiří Chalupa
Rok: 2010, World Literature Studies, Časopis pre výzkum svetovej literatúry (Ústav svetovej literatúry SAV)
článek v odborném periodiku

Historyczne uwarunkowania współczesnej dyferencjacji języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Holocaust v paměti české středoškolské mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2010, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

HOLUBEC, Stanislav: LIDÉ PERIFERIE : Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. (Ediční č. 55-071-09/č. publikace 1955). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 330 s. ISBN 978-80-7043-834-3.
Petr GÁBA
Rok: 2010
ostatní

Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie
Jaroslav David
Rok: 2010
stať ve sborníku

Honorifikační motiv v toponymii
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Hopkinson, C., Sedlářová,L., Tomášková, R., Wilamová, S. and Zapletalová, G. (2009). Communication Strategies in Text and Talk. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 293 pp.
Zuzana Hurtová, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Horní náměstí v Olomouci 1989-2002 (Mezi vzpomínkou a kronikou)
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hornicko-hutnický spolek v Moravské Ostravě
Milan Myška
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

HORSKÝ, Jan: DĚJEPISECTVÍ MEZI VĚDOU A VYPRÁVĚNÍM : Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Edice Historické myšlení, sv. 46. Praha : Argo, 2009, 340 s. ISBN 978-80-257-0124-9.
Petr Gába
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hospodářská situace minstrberského knížectví od poloviny 16. do začátku 17. století
Marek Vařeka
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století.
Stanislav Knob
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Hostinec Salajka v Horní Lomné
Radek Lipovski
Rok: 2010, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Hostinec u Johanna v Horní Lomné
Radek Lipovski
Rok: 2010, Těšínsko
článek v odborném periodiku

How to Read and Write: On the Importance of the Gothic Language for English Studies
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


