Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Genologická analýza českých barokních písní o svatých
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění
Marek Otisk
Rok: 2010, DVT - dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Gerbertův úvod do geocentrické astronomie
Marek Otisk
Rok: 2010, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

Gestures, English Spoken Discourse and Czech Dubbed Text
Lenka Sedlářová
Rok: 2010, -Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Gestures, English Spoken Discourse and Czech Dubbed Text in an American Feature Film
Lenka Sedlářová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gibt es eine Grammatik der Emotionen?
Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Grantový projekt SGS 9/FF/2010.
Maria Vašutová
Rok: 2010
ostatní

Haldy spatřené: máchovská pouť na haldu Ema
Martin Tomášek
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Heidegger, Derrida, Flusser a úkol myšlení
Stanislav Hubík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Historie, parahistorie, ironie - španělský historický román v dobách postmoderny
Jiří Chalupa
Rok: 2010, World Literature Studies, Časopis pre výzkum svetovej literatúry (Ústav svetovej literatúry SAV)
článek v odborném periodiku

Historyczne uwarunkowania współczesnej dyferencjacji języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Holocaust v paměti české středoškolské mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2010, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

HOLUBEC, Stanislav: LIDÉ PERIFERIE : Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. (Ediční č. 55-071-09/č. publikace 1955). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 330 s. ISBN 978-80-7043-834-3.
Petr GÁBA
Rok: 2010
ostatní

Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie
Jaroslav David
Rok: 2010
stať ve sborníku

Honorifikační motiv v toponymii
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Hopkinson, C., Sedlářová,L., Tomášková, R., Wilamová, S. and Zapletalová, G. (2009). Communication Strategies in Text and Talk. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 293 pp.
Zuzana Hurtová, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Horní náměstí v Olomouci 1989-2002 (Mezi vzpomínkou a kronikou)
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hornicko-hutnický spolek v Moravské Ostravě
Milan Myška
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

HORSKÝ, Jan: DĚJEPISECTVÍ MEZI VĚDOU A VYPRÁVĚNÍM : Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Edice Historické myšlení, sv. 46. Praha : Argo, 2009, 340 s. ISBN 978-80-257-0124-9.
Petr Gába
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hospodářská situace minstrberského knížectví od poloviny 16. do začátku 17. století
Marek Vařeka
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století.
Stanislav Knob
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Hostinec Salajka v Horní Lomné
Radek Lipovski
Rok: 2010, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Hostinec u Johanna v Horní Lomné
Radek Lipovski
Rok: 2010, Těšínsko
článek v odborném periodiku

How to Read and Write: On the Importance of the Gothic Language for English Studies
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180-1416)
Marek Vařeka
Rok: 2010, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice
Jan Al Saheb, Karel Müller
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hrubínovy prvotní poznámky k rukopisu Zlaté renety
Iva Málková
Rok: 2010, Literární archiv
článek v odborném periodiku

I heard there was a secred chord aneb české řeckokatolické liturgické překlady na pomezí mezi demokratizačními a petrifikačními tendencemi
Eva Hrdinová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, SFZ pri SAV
kapitola v odborné knize

Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, Antropowebzin
článek v odborném periodiku

Igor Hajek and His Exile Perspective
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Igor Hájek, přední český anglista a exulant
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Ilustrovaný žaltář z Prüfeningu v Olomouci
Pavol Černý
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize

Impresion.es. Junio 2010. Número 3
Kornélia Machová
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

IMPRESION.es 2
Katerina Bohac
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Individualization of teaching through e-learning: Development of Students' Learning Profile Questionnaire
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industriální město v postindustriální společnosti: Sousedství, komunity a lokality, 2 díl.
Lubor Hruška
Rok: 2010, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha

Industriální město v postindustriální společnosti: 1 díl.
Lubor Hruška
Rok: 2010, VŠB TU Ostrava
odborná kniha

Institut für Slawistik Technische Universität Dresden
Eva Hrdinová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace zrakově handicapovaných osob
Lucie Skříšovská
Rok: 2010
stať ve sborníku

Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Tertium
kapitola v odborné knize

Internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny
Blažena Rudincová
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Interruptions and Overlaps in Doctor-Patient Communication Revisited
Miroslav Černý
Rok: 2010, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku

Interviewer Karel Hvížďala
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Portál
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub