Publikační činnost - IS PUBL
Věda v kontextu klinické medicíny
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věda v kontextu klinické medicíny
Marek Petrů, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vers une classification toponymique des pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veřejná debata o osudu chátrající ostravské ikony Ostravice-Textilie
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Veřejná debata o ovzduší v Ostravě
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Videokonference s Mariem Sabatem
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy
Igor Jelínek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Vliv ideologie na vědecko-pedagogickou činnost
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv ideologie na vědecko-pedagogickou činnost
Roman RAKOWSKI, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Retronis, s.r.o., Ostrava
kapitola v odborné knize

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů
Jan Sebastian Novotný, Petr Okrajek
Rok: 2012, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Volf Kryštof z Lichtenštejna 1511-1553 (Příběh renesančního aristokrata).
Marek Vařeka
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků
Anna Pumprová
Rok: 2012, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Vrakova Ostrava
Iva Málková
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Vtip nebyl stvořen k tomu, abychom se smáli, ale aby se náš obzor otvíral o půl kroku dál.
Tomáš Novotný
Rok: 2012, Brána
článek v odborném periodiku

Vybrané komponenty životní smysluplnosti u protagonistů kyberšikany na ostravských středních školách.
Maria Vašutová
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výsledky a perspektívy jazykovedného polonistického konfrontačného výskumu na Slovensku
Marta Pančíková
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Výtvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní renesance a baroka
Jaromír Olšovský, Radek Fukala, Irena Korbelářová, Dušan Uhlíř, Rudolf Žáček
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.04.2012 - 13.04.2012)
Milan Pišl
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Význam aristotelovské koncepce vědy v otázce po filosofii
Filip Svoboda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam aristotelovské koncepce vědy v otázce po filosofii
Filip Svoboda, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozfofická fakulta Ostravskíé univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Význam sebaúčinnosti vo vzťahu ku konfliktu a obohacovaniu práce a rodiny
Ivana Václaviková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vzpomínky prof. Jaroslava Mezníka na historický samizdat
Milan Myška
Rok: 2012, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Vztah Bohumila Hrabala a Lao-c´ v jeho vrcholných prozaických textech - Příliš hlučná samota a Obsluhoval jsem anglického krále
Andrea LIKAVČANOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vztah Bohumila Hrabala a Lao-c´ v jeho vrcholných prozaických textech - Příliš hlučná samota a Obsluhoval jsem anglického krále
Andrea LIKAVČANOVÁ
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Vztah Bohumila Hrabala a Lao-c´ v jeho vrcholných prozaických textech - Příliš hlučná samota a Obsluhoval jsem anglického krále
Andrea LIKAVČANOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahy mezi dospívajícími jedinci a rodiči ve vybraných prózách Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"We can help influence your future": On the textualization of shouldness and enablement in university website presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Where Jeffers Country Meets Steinbeck Country: Interrelation and Inspiration
Petr Kopecký
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why Should We be Organized?
Hana Šústková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wiertlewska-Bielarz, J.: V čem spočívá význam bioetiky? In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 162-181
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Will English Become a New Lingua Franca in Georgia?
Lenka Kopečková
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Właściwości słowotwórcze i funkcjonalne derywatów o znaczeniu "człowiek partii politycznej"
Ekaterina Popova
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

"Writing the prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

XV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej Podróże i migracje w Europie Środkowej
Aleš Zářický, Bogusław Czechowicz, Jiří Brňovják
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

"You may be wondering what you need to do next": realizations of the institutional features of shouldness and enablement in university prospectuses
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem
Lumír Dokoupil
Rok: 2012, Historica - Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Za návrat k ranému Durkheimovi
Vít Horák
Rok: 2012, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Za stínem minulosti. Kapitoly o antické každodenní kultuře, 1.
Igor Lisový
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zahrada, les a hora. Několik podob krajiny v literatuře raného novověku (zejména baroka)
Jan Malura
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Założenia i cele programu badawczego Terminologia Zintegrowanego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w ramach grantu Czesko-polskie Centrum Leksykograficzne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení nad dílem Josefa Strnadla. (Regionální literatura v kontextu digitálních technologií)
Svatava Urbanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zapojení velkostatku do obchodu v předbělohorské době
Marek Vařeka, Galina Rucká, Hana Sýkorová
Rok: 2012, MZA Brno, SOkA Hodonín - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Město Hodonín
kapitola v odborné knize

Zarys dziejów bohemistyki w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně)
Iva Málková
Rok: 2012, Slovenská literatúra revue pre literárnu vedu
článek v odborném periodiku

Zátěžové aspekty onkologického onemocnění
Anna Schneiderová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize


