Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Několik poznámek k výzkumu geneze dopravní instrastruktury v českých zemích v 18. a 19. století
Petr Popelka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.
Radek Čech
Rok: 2012, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Některé aspekty zobrazení panovníků v románském umění českých zemí
Pavol Černý, Kateřina Barcuchová, Zbyněk Moravec, Pavol Černý
Rok: 2012, Ostravské muzeum Ostrava
kapitola v odborné knize

Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce)
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neúplná "antropopoetická" mozaika města
Petr Hrtánek
Rok: 2012, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Neverbaľnaja kommunikacija v obščenii narodov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbální komunikace při mezikulturní komunikaci jako součást curricula filologických a translatologických oborů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi
Pavel Pumpr
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Not Man Apart: Ecocentric Personification in the Works of Robinson Jeffers and John Steinbeck
Petr Kopecký
Rok: 2012, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Nová forma modernismu
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
článek v odborném periodiku

O nadšencích a vzdělaných teolozích, aneb ještě jednou k jednomu překladu.
Eva Hrdinová
Rok: 2012, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Občanské soudní řízení nesporné ve světle řízení ve věcech obchodního rejstříku
Petr Hampel
Rok: 2012, Právní fórum : český právnický měsíčník
článek v odborném periodiku

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Rok: 2012, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Obraz Slezska a Slezanů v anonymních dopisech ,cestujícího Angličana´ z roku 1774
Milan Myška
Rok: 2012, Krkonoše a Podkrkonoší
článek v odborném periodiku

Obraz Vítězslava Nezvala v archivních fondech Viléma Závady a Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazové knihy jako kulturní fenomén
Svatava Urbanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obsesja niespójności - spojrzenie na rzeczywistość w poezji Adama Ważyka
Agnieszka Baran
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational stress and job satisfaction among teachers
Karel Paulík
Rok: 2012, Katedra Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.
Miloš Matěj
Rok: 2012, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Odkaz naděje: vybrané články a projevy
Karla Kovalová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ohlédnutí
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Okresní silniční výbory ve Slezsku (1868 - 1928)
Petr Popelka
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Oldřich Bělič en el recuerdo (9.6.1920 - 13.6.2002)
Lubomír Bartoš
Rok: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

Olomouc Museum of Art 1951-2011
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Muzeum umění
odborná kniha

Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr Szałaśny
Rok: 2012, Przekraczanie Granic I
článek v odborném periodiku

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr SZALASNY
Rok: 2012, Verbum
kapitola v odborné knize

Ondřejovická válcovna plechu - nejstarší v českých zemích
Milan Myška
Rok: 2012, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Osada U Pumpy
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Rok: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
stať ve sborníku

Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
ostatní

OSTRAVA - ART 2012
Marie Šťastná
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

Ostrava a její sídlištní celky po roce 1945 (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská sídliště po roce 1945 - Několik poznámek k sídelní kultuře města (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ostravské dělnické kolonie II
Martin Jemelka, Mariana Stonišová, Jan Herman, Jiří Jung, Petr Kašing, Martin Malinek, Tomáš Majliš, Lucie Šádková, Agáta Šebestová, Antonín Szturc, Karel Slíva
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Paliativní péče jako činnost pracovníků v pomáhajících profesí.
Maria Vašutová
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.
Marek Vařeka, Radoslav Ragač, Ivana Fialová
Rok: 2012, Regionálna rozvojová agentúra
odborná kniha

Papírová česká skořábka co mušle perlová
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
instagram
rss
social hub