Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
?My a naši chudí?: zavádění nástrojů moderní sociální péče v Opavě a. Olomouci
Andrea Pokludová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mystisches Sprechen zwischen Literatur- und Wissenschaftssprache
Norbert Richard Wolf
Rok: 2012, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Na marginesie pracy Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Eds. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2011, 352 s., ISBN 978-83-233-3121-5 (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
článek v odborném periodiku

Nacionální, politické a integrační aspekty městské dopravy v moravských městech do roku 1914
Petr Popelka, Michaela Závodná
Rok: 2012, Časopis matice moravské
článek v odborném periodiku

Nadace Jana a Medy Mládkových
Pavel Carbol
Rok: 2012
působení v zahraničí

Nágardžuna a madhjamaka
Jiří Holba, Jiří Holba
Rok: 2012, OIKOYMENH
kapitola v odborné knize

Nájemní domy Moritze Fischera
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Chajejnu
článek v odborném periodiku

Narativní etika
Vladimír Šiler
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narativní etika
Vladimír Šiler
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Narration in Argumentation: Interpersonal Involvement in Conference Presentations
Gabriela Zapletalová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nebe nad Ostravou
Vladimír Šiler
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k výzkumu geneze dopravní instrastruktury v českých zemích v 18. a 19. století
Petr Popelka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.
Radek Čech
Rok: 2012, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Některé aspekty zobrazení panovníků v románském umění českých zemí
Pavol Černý, Kateřina Barcuchová, Zbyněk Moravec, Pavol Černý
Rok: 2012, Ostravské muzeum Ostrava
kapitola v odborné knize

Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce)
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neúplná "antropopoetická" mozaika města
Petr Hrtánek
Rok: 2012, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Neverbaľnaja kommunikacija v obščenii narodov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbální komunikace při mezikulturní komunikaci jako součást curricula filologických a translatologických oborů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi
Pavel Pumpr
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Not Man Apart: Ecocentric Personification in the Works of Robinson Jeffers and John Steinbeck
Petr Kopecký
Rok: 2012, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Nová forma modernismu
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
článek v odborném periodiku

O nadšencích a vzdělaných teolozích, aneb ještě jednou k jednomu překladu.
Eva Hrdinová
Rok: 2012, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Občanské soudní řízení nesporné ve světle řízení ve věcech obchodního rejstříku
Petr Hampel
Rok: 2012, Právní fórum : český právnický měsíčník
článek v odborném periodiku

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Rok: 2012, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Obraz Slezska a Slezanů v anonymních dopisech ,cestujícího Angličana´ z roku 1774
Milan Myška
Rok: 2012, Krkonoše a Podkrkonoší
článek v odborném periodiku

Obraz Vítězslava Nezvala v archivních fondech Viléma Závady a Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazové knihy jako kulturní fenomén
Svatava Urbanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obsesja niespójności - spojrzenie na rzeczywistość w poezji Adama Ważyka
Agnieszka Baran
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational stress and job satisfaction among teachers
Karel Paulík
Rok: 2012, Katedra Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.
Miloš Matěj
Rok: 2012, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Odkaz naděje: vybrané články a projevy
Karla Kovalová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ohlédnutí
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Okresní silniční výbory ve Slezsku (1868 - 1928)
Petr Popelka
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Oldřich Bělič en el recuerdo (9.6.1920 - 13.6.2002)
Lubomír Bartoš
Rok: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

Olomouc Museum of Art 1951-2011
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Muzeum umění
odborná kniha

Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr Szałaśny
Rok: 2012, Przekraczanie Granic I
článek v odborném periodiku

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr SZALASNY
Rok: 2012, Verbum
kapitola v odborné knize

Ondřejovická válcovna plechu - nejstarší v českých zemích
Milan Myška
Rok: 2012, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Osada U Pumpy
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Rok: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
stať ve sborníku

Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
ostatní



 
facebook
rss
social hub