Výzkumné projekty FF OU - rok 2008

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Radek Čech, Ph.D.KCJ405/08/P157G
GA ČR
Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky)157
Mgr. Jaroslav David, Ph.D. KCJ405/07/P144
GA ČR
Lidová etymologie - její specifika a fungování (na příkladu topnomické složky jazyka) 205
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI404/06/0810
GA ČR
Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století801
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI404/08/0259
GA ČR
Židovská šlechta v českých zemích 96
PhDr. Přemysl Mácha. Ph.D.KFI403/06/0301
GA ČR
Jazyk a symbolika sociálních hnutí domorodých obyvatel Mexika281
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. KCL405/07/0534
GA ČR
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století302
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.KPS406/06/0861
GA ČR
Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afiliaci a empatie119
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.KHI409/06/0012
GA ČR
Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do roku 1945 II.547
Mgr. Marek Otisk, Ph.D. KFI401/08/0053
GA ČR
Racionalizace a užívání rozumu – Gerbert z Aurillacu na přelomu prvního milénia 186
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS406/06/0796
GA ČR
Osobnostní proměnné jako moderátory a mediátory zátěžové odolnosti972
PhDr. Petr Popelka, Ph.D. KHI409/08/P110G
GA ČR
Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád rodiny Kleinů 141
Mgr. Richard Psík, Ph.D.KHI-SLJaK404/07/0352
GA ČR
Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice)288
Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc.KAA405/07/0176
GA ČV
Komunikativní a textové strategie v rozhlasové, časopiseck , komerční a akademické publicistice (kontrastivní analýza anglického a českého diskurzu)444
Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. KAA405/08/0420
GA ČR
Příprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase (k jeho nedožitým devadesátinám) 291
PhDr. Marie ŠťastnáKCL-SDU408/06/0823
GA ČR
Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století533
Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI404/07/0769
GA ČR
Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky223
PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI801860601Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury 140