Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity a volby Ombudsmana pro studenty Filozofické fakulty Ostravské univerzity na funkční období 2021-2024

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., na základě ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 6 Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity a na základě čl. 3 Opatření děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 39/2021 Ombudsman pro studenty FF OU, vyhlašuje

ve dnech 16.–23. listopadu 2021
volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity
a
volby Ombudsmana pro studenty Filozofické fakulty Ostravské univerzity
na funkční období 2021–2024.

Aplikace e-Volby: https://portal.osu.cz/wps/portal/as
Volit lze od půlnoci 16. listopadu 2021 do půlnoci 23. listopadu 2021.

Manuál k aplikaci e-volby je k dispozici v Portálu, sekce Dokumenty.
Všechny dokumenty z volební komise naleznete na Portálu (viz Dokumenty - Filozofická fakulta - Fakultní dokumenty - Akademický senát FF - Volební komise - Volby 2021 (AS FF OU a Ombudsman pro studenty FF OU).
Volební komise jmenovaná děkanem Filozofické fakulty Ostravské univerzity:
katedra historie FF OU (předseda volební komise),
kontakt: , kl. 1968, místnost DM504
katedra romanistiky FF OU,
kontakt: , kl. 1360, místnost G405
Monika Bochenská
studentka 3. ročníku bakalářského studijního programu Sociologie,
kontakt:
Marek Wójtowicz
student 2. ročníku bakalářského studijního programu Historie,
kontakt:


Časový harmonogram voleb:
Zveřejnění volebních seznamů oprávněných voličů:
26. 10. 2021
Členové akademické obce FF OU mohou podávat zdůvodněné námitky proti správnosti volebního seznamu předsedovi VK AS FF OU:
- prostřednictvím podatelny OU nebo osobně
do 29. 10. 2021
Vypořádání námitek VK AS FF OU:
do 5. 11. 2021
Možnost podávat návrhy kandidátů předsedovi VK AS FF OU:
- prostřednictvím podatelny OU nebo osobně
do 5. 11. 2021, 12:00 hod.
Zveřejnění kandidátních listin:
8. 11. 2021
Termín konání voleb do AS FF OU a voleb Ombudsmana pro studenty FF OU:
16.–23. 11. 2021
Vyjádření stížností volební komisi:
do 2. 12. 2021
Vypořádání stížností volební komisí:
do 9. 12. 2021


Volby do Akademického senátu FF OU a volby Ombudsmana pro studenty FF OU proběhnou v souladu s platným Volebním řádem AS FF OU a Opatřením děkana FF OU č. 39/2021.

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.,
děkan


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2021