Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Německý jazyk a literatura - státní rigorózní zkoušky na FF OU

1. Požadavky na rigorózní práci

 • práce není totožná s diplomovou prací, může ale hlouběji rozpracovávat téma diplomové práce
 • rozsah práce je minimálně 90 stran
 • práce je psána v německém jazyce
 • teoretická část dokládá orientaci v odborné literatuře zabývající se danou problematikou
 • práce přináší samostatnou analýzu zkoumané problematiky
 • po formální stránce práce splňuje požadavky academic writing

2. Části rigorózní zkoušky:

 • obhajoba rigorózní práce
 • zkouška z filozofie: uchazeč prokáže znalost filozofických témat významných pro filologii
 • německý jazyk - uchazeč prokáže orientaci v jednotlivých disciplínách německé jazykovědy (viz okruhy k SRZ) - a německý psaná literatura - uchazeč prokáže orientaci v německy psané literatuře (viz okruhy k SRZ).

3. Okruhy a literatura k SRZ:

Okruhy

 • jazykověda a její disciplíny
 • lingvistické směry a školy
 • periodizace vývoje německého jazyka a charakteristika jednotlivých období
 • vývojové tendence v jednotlivých plánech současné němčiny.
 • vztah fonetiky a fonologie, rozdíly mezi hláskovým systémem v němčině a češtině
 • normativní gramatika němčiny (morfologie, syntax)
 • lexikologie (slovotvorba v němčině, německá frazeologie)
 • stylistika, funkční styly
 • textová lingvistika
 • variety současné němčiny
 • vývojové tendence v německy psané literatuře
 • vlastní interpretace literárních textů
 • přehled literární teorie
 • základy literární komparatistiky

Základní literatura:


a. část lingvistická

 • Linke, A./Portmann, P. R./ Nussbaumer, M.: Studienbuch Linguistik. Tübingen 1991.
 • Bussmann, H: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1983.
 • Helbig, G.: Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Reinbeck bei Hamburg 1974.
 • Helbig, G.: Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Opladen 1990.
 • Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc 1996.
 • Duden. Band 4. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim 1998.
 • Helbig, G. / Buscha, J.: Deutsche Grammatik. 15. Aufl. Leipzig 1993.
 • Götze, L. / Hess-Lüttich: Grammatik der deutschen Sprache. München 1999.
 • Hengartner, T. / Niederhauser, J.: Phonetik, Phonologie und phonetische Transkription: Grundzüge, Begriffe, Methoden und Materialien. Aarau 1993.
 • Engel, U.: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. 3. Aufl. Berlin 1994.
 • Štícha, F.: Česko.německá srovnávací gramatika. Praha 2003.
 • Fleischer, W. / Barz, I.: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1995.
 • Schippan, T.: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1992.
 • Sowinski, B.: Stilistik: Stiltheorien und Stilanalysen. Stuttgart 1999.
 • Brinker, K.: Linguistische Textanalyse. Berlin 1997.
 • Heinemann, M./ Heinemann, W.: Grundlagen der Textlinguistik. Tübingen 2002.
 • Schmidt, W.: Geschichte der deutschen Sprache. Leipzig 2004.
 • Masařík, Z. / Brom, V.: Historische Entwicklung des Deutschen. Übersichtstabellen, Kommentare, Textproben. Brno 2005.
 • Stedje, A.: Deutsche Sprache gestern und heute. München 1999.
 • Ammon, U.: Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin / New York 1995.
 • Glück, H. / Sauer, W.: Gegenwartsdeutsch. Stuttgart 1990.
 • Braun, P.: Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Sprachvarietäten. Stuttgart 1999.

b. část literárně-vědná

 • Aeschbacher, Mark (1998): Vom Stummsein zur Vielsprachigkeit: vierzig Jahre Literatur aus dem deutschen Schweiz (1958*1994). Bern; Berlin; Frankfurt a. M.; New York; Paris; Wien: Lang.
 • Andreotti, Mario: Die Struktur der modernen Literatur. Bern: Haupt 2000. Anz, Thomas (Hg.): Es geht nicht um Christa Wolf. München: Edition Spangenberg 1991.
 • Arnold, H. Ludwig (Hg.): Kindlers Literatur-Lexikon. In 18 Bänden (Band 1-17 und ein Registerband). Stuttgart; Weimar: Metzler 2009.
 • Barner Wilfried (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München: Beck 2006.
 • Bock-Lindenbeck, Nicola: Letzte Welten Neue Mythen. Kőln: Böhlau 1999.
 • Brauneck, Manfred: Theater im 20. Jahrhundert. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1998.
 • Hauptwerke der österreichischen Literatur. München: Kindler 1997.
 • Honsza, N./Mechtenberg, T. (Hg.) Die Rezeption der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach der Wende 1989. Wroclaw: FRI 1997.
 • Klarer, Mario: Einführung in die neuere Literaturwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1999.
 • Metzlers Autoren-Lexikon. Stuttgart: Metzler 1997
 • Reich-Ranicki, M. (Hg): Romane von gestern - heute lesen 1900-1918, 1918-1933, 1933-1945. Frankfurt/Main: Fischer 1996.
 • Schmidt-Dengler, W.: Bruchlinien. Salzburg: Resident Verlag 1995.
 • Schneider, Jost: Einführung in die moderne Literaturwissenschaft. Bielefeld: Aisthesis 1998.
 • Schnell, Ralf: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart: Metzler 2003.
 • Topoľská, L./Václavek, L.: Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. Olomouc: Univerzita Palackého 2000.
 • Vogt, Jochen: Aspekte erzählender Prosa. Opladen; Wiesbaden: Westdeutsche Verlag 1998.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub