Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Polský jazyk a literatura - státní rigorózní zkoušky na FF OU

1. Požadavky na rigorózní práci

 • práce není totožná s diplomovou prací, může však hlouběji rozpracovávat téma diplomové práce;
 • rozsah práce je minimálně 90 stran;
 • práce je psána v polském jazyce;
 • teoretická část dokládá orientaci v odborné literatuře zabývající se danou problematikou;
 • práce přináší samostatnou analýzu zkoumané problematiky;
 • po formální stránce práce splňuje požadavky tzv. academic writing;
 • práce se řídí Směrnicí rektora č. 179/2012 o vysokoškolských kvalifikačních pracích

2. Části státní rigorózní zkoušky:

 • obhajoba rigorózní práce - uchazeč prokáže schopnost samostatně vědecky analyzovat prohloubené poznatky, uplatňovat je v praxi, je schopen obhájit zvolený postup v širších metodologických souvislostech;
 • zkouška z filozofie - uchazeč prokáže znalost filozofických témat významných pro filologii;
 • zkouška z polského jazyka a literatury - uchazeč prokáže orientaci v jednotlivých disciplínách jazykovědy a literatury (viz okruhy SRZ).

3. Okruhy a literatura k SZR

Okruhy - část lingvistická
 1. Obecná jazykověda (charakter a stavba jazyka, jazyk přirozený, jazyk umělý, synchronie a diachronie, jazykový znak, jazykové funkce, typologie jazyků, sémiotika, sémantika, strukturalismus, sociolingvistika, psycholingvistika, etnolingvistika, pragmatika, kognitivismus).
 2. Gramatika (gramatický systém polského jazyka, gramatická kategorie, gramatická pravidla, deskriptivní a popisná mluvnice, historická gramatika; fonetika a fonologie, hlásky, fonémy a alofony, polský vokalismus a konsonantismus, fonologický ráz prozodických prvků polského jazyka; morfologie, základní pojmy, základní způsoby tvoření slov, typy derivace, lexikální kategorie, konjugace a deklinace, flexivní paradigmata; skladba, základní pojmy, predikát, atribut, agens, patiens, predikace, determinace, základní větné členy, druhy vět, polský slovosled).
 3. Lexikologie a lexikografie (nominativní aspekty lexikonu, lexikální význam, typy lexikálního významu: strukturní, referenční, pragmatické, slovní druhy, kritéria klasifikace, synonymie, polysémie, homonymie, víceslovná forma slovních druhů, frazeologie, idiomatika, frazeologizovaná spojení, etymologie, cizí vlivy, vlastní a cizí slova v polštině, způsoby přejímání slov, funkce lexikálních jednotek, teritoriální a sociální vlastnosti slovní zásoby, lexikální a významový pól, slovníky jednojazyčné a dvojjazyčné česko-polské a polsko-české, metody a způsoby zpracovávání slovníků).
 4. Jazyková kultura a stylistika (základní pojmy, jazyková norma, jazykový úzus, jazyková chyba, norma a kodifikace, kritéria jazykové správnosti, ortoepie, ortofonie, purismus, normativní slovníky polského jazyka, základní díla z jazykové kultury, vývojové tendence současného polského jazyka, jazyková schopnost a komunikační schopnost, centra a instituce jazykové kultury v Polsku, jejich důležitější publikace; styl a stylistika, základní jednotky, stylistika teoretická, popisná a funkční, styly polského jazyka, typologie jazykových útvarů polského jazyka, stylistické prostředky, charakteristika jednotlivých stylů a útvarů polského jazyka).
 5. Vývoj polského jazyka (periodizace vývoje polského jazyka, změny v systému polského vokalismu, zánik kvantity, redukce jerů, vývoj nosních samohlásek, souhláskové skupiny ir, yr, ił, ył, yN v polštině, palatalizace a dispalatalizace souhlásek, vznik rodových deklinací v polštině, kategorie životných a mužskoosobních substantiv, změny v polské konjugaci, vznik adjektivní deklinace, spisovná polština - její vznik a rysy, úloha spisovatelů ve vývoji spisovné polštiny, vývoj slovní zásoby v jednotlivých obdobích, vývoj polské ortografie, vliv jiných jazyků na polštinu a polštiny na jiné jazyky).
Okruhy - část literárně-vědná
 1. Nejstarší památky polského písemnictví. Středověký hrdina. Milostná, světská a církevní poezie polského středověku. Renesance v Evropě a v Polsku. Stanisław Frycz Modrzewski - politická próza. Polští spisovatelé období renesance - Mikołaj Rej a Jan Kochanowski, jejich význam v dějinách polské literatury. Pomezí baroka a renesance - srovnání obou období. Literatura polského baroka - hlavní představitelé a jejich tvorba, barokní poezie. Baroko a osvícenství. Termín a význam klasicismu v dějinách literatury, tzv. klasicismus stanislavovského období. Rokoko a sentimentalismus. Literatura období Velkého sněmu - H. Kołłątaj, S. Staszic, J. U. Niemcewicz. Divadlo - W. Bogusławski.
 2. Pojem romantismus v dějinách literatury. Historicko-politická situace Polska na konci 18. a v 19. století. Hlavní teze polského romantismu. Romantický hrdina. Hlavní představitelé polského romantismu a jejich tvorba. Polský mesianismus. Fenomén tvorby K. C. Norwida. Velká emigrace. Ukrajinská škola poezie - A. Malczewski, S. Goszczyński. Polská domácí literatura po r. 1831. Literární žánry období romantismu.
 3. Společensko-politická situace v záborech po polských povstáních. Nová programová hesla. Představitelé polské literatury období pozitivismu a charakteristika jejich děl. Literární žánry období pozitivismu. Hlavní teze a představitelé modernismu, filozofické směry tohoto období. Nové tendence v umění - neoromantismus, symbolismus, expresionismus, naturalismus, impresionismus. Světová poezie v období modernismu - Ch. Baudelaire, A. Rimbaud. Manifest A. Górského - Młoda Polska. Představitelé polské literatury období modernismu a charakteristika jejich tvorby.
 4. Teorie a programy polské meziválečné literatury. Poezie a próza meziválečného Polska. Nové tendence v literární tvorbě - Witkacy, Gombrowicz, Schulz. Chronologické a tematické členění polské literatury v letech 1939-1989. Polská literatura v období 2. světové války, poválečná témata a autoři. Domácí a emigrační literatura. Periodizace polské současné literatury a charakteristika jednotlivých období. Polští nositelé Nobelovy ceny za literaturu a jejich tvorba. Nová témata a autoři nejnovější polské literatury. Současná polská literární publicistika. Představitelé polské literární vědy a kritiky. Polsko-české literární vztahy. Překladatelé polské literatury.
 5. Literární věda, její dílčí disciplíny (literární teorie, dějiny literatury, literární kritika). Kompozice literárního díla. Genologie. Versologie a její základní kategorie. Versifikační systémy v historickém a typologickém pohledu. Prozodie: metrum, rytmus, stopa. Prozodické systémy. Bezrozměrný verš. Formální prostředky poezie. Jednotky jazykové výstavby - rovina stylistická, zvuková, lexikální. Figury a tropy. Metafora a její druhy.

ZÁKLADNÍ LITERATURA

a. část lingvistická

 • Bogoczová I., Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, Ostrava 2001.
 • Bugajski M., Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1996.
 • Buttler D., Satkiewicz H., Kurkowska H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1980.
 • Buttler D., Satkiewicz H., Kurkowska H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej, Warszawa 1982.
 • Čermák F., Jazyk a jazykověda, Praha 2001.
 • Černý J., Dějiny lingvistiky, Praha 1996.
 • Damborský J., Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologia polską, Warszawa 1972.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002.
 • Enyklopedia języka polskiego, Warszawa 1991.
 • Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 1: Fonetyka i fonologia, t. 2: Morfologia, t. 3: Składnia, Warszawa 1984-1990.
 • Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Warszawa 1975.
 • Jodłowski S., Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.
 • Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, t. 1-3, Warszawa 1974.
 • Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska, Warszawa 1966.
 • Lotko E., Polština a čeština. Studium konfrontační, Olomouc 2000.
 • Miodek J., Ojczyzna-polszczyna, Warszawa 2003.
 • Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.
 • Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.
 • Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.
 • Rospond S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1971.
 • Rybicka-Nowacka H., Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.
 • Stieber Z., Udział poszczególnych dialektów w formowaniu polskiego języka literackiego, [w:] Z dziejów powstania języków narodowych, Warszawa 1956.

b. část literárně-vědná

 • Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.
 • Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa1972 (a další).
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J, Słownik terminów literackich, Wrocław 2000.
 • Dłuska M., Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Warszawa 1978, t. 1-2
 • Dłuska M., Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980.
 • Genologia polska. Wybór tekstów. Red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.
 • Hernas Cz., Barok, Warszawa 1998.
 • Hrabák J., Poetika, Praha 1977.
 • Hrabák J., Tenčík F., Úvod do studia literatury, Praha 1970.
 • Hutnikiewicz A., Młoda Polska. Warszawa 1997.
 • Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990 (a další)
 • Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1998.
 • Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2008.
 • Literatura polska 1918 - 1975. Red. A. Brodzka. Warszawa 1993.
 • Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 1999.
 • Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Ossolineum 1979.
 • Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1997.
 • Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Warszawa1980 (a další)
 • Petrů E., Úvod do literární vědy, Olomouc 2000.
 • Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M.R. Mayenowa (następnie L. Pszczołowska), Wrocław 1957-1979.
 • Problemy teorii literatury. Red. H. Markiewicz, Wrocław 1967.
 • Pszczołowska L., Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997 (a další).
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006 (a další).
 • Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1976.
 • Vlašín Š. a kol., Slovník literární teorie, Praha 1978 .
 • Wellek, R., Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa 1979.
 • Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Warszawa 1998.
 • Zeman M., Teorie literatury, Praha 1992.
 • Ziomek J., Renesans, Warszawa 1998.

DOPORUČENÁ LITERATURA
a. část lingvistická

 • Bajerowa I., Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVII wieku, Wrocław 1964.
 • Balowski M., Fonetika a fonologie spisovné polštiny, Praha 1993.
 • Dejna K., Dialekty polskie, Wrocław 1973.
 • Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982.
 • Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1980.
 • Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1981.
 • Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.
 • Heinz A., System przypadkowy języka polskiego, Kraków 1965.
 • Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976.
 • Jodłowski S., Studia nad częściami mowy, Warszawa 1971.
 • Klemensiewicz Z., Mickiewicz w dziejach języka polskiego, [w:] O języku A. Mickiewicza. Studia, Wrocław 1959.
 • Lehr-Spławiński T., Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978.
 • Miodek J., Rzecz o języku, Warszawa 1983.
 • Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII, Wrocław 1953.
 • Pisarkowa K., Historia składni języka polskiego, Wrocław 1984.
 • Semantyka i słownik, Warszawa 1972.
 • Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984.
 • Tokarski R., Fleksja polska, Warszawa 1973.
 • Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego, Warszawa 1984.
 • Urbańczyk S., Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków 1991.
 • Wierzbicka A., Wierzbicki P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1969.
 • Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.
 • Witaszek-Samborska M., Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie, Poznań 1993.
 • Zieniukowa J., Główne procesy normalizacyjne we fleksji polskich rzeczowników od XVI do XIX wieku, „Język Polski” 1992, s. 86-94.

b. část literárně-vědná

 • Brukner J., Filip J., Poetický slovník, Praha 1977.
 • Červenka M., Slovník básnických knih, Praha 1990.
 • Korwin Piotrowska D., Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.
 • Kostečka, J.: Do světa literatury jinak. Praha: SPN, 1995.
 • Kožmín, Z. : Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita 1997.
 • Lausberg H., Retoryka, Bydgoszcz 2002.
 • Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 • Problemy teorii dramatu i teatru. Red. J. Degler, Wrocław 1988 (a další).
 • Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.
 • Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2002 (a další).
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002 (a další).
 • Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, et al., Wrocław 1993 (a další).
 • Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska et al., Wrocław 2002 (a další).
 • Skwarczyńska S., Studia i szkice literackie, Warszawa 1953.
 • Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub