Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Kulturní dějiny - státní rigorózní zkoušky na FF OU

 1. Požadavky na rigorózní práci – výběr tématu odpovídá oborovému vymezení dějin kultury v kontextu šíře studijního oboru. Jeho řešení splní předpoklady a požadavky samostatného badatelského přístupu. Ačkoli je nutno očekávat zpracování rozsáhlé literatury i pramenů, práce nemá být kompilátem, ale reprezentovat reálnou připravenost řešitele k samostatným hodnocením a odborným závěrům. Práce tedy bude prokazatelným výzkumným a badatelským přínosem. A to v možném rozsahu od základního výzkumu k dílu převážně teoretického charakteru. Rigorózní práce má rozsah minimálně 120 normostran.
   
 2. Části státní rigorózní zkoušky:
  1. obhajoba rigorózní práce
  2. filozofie
  3. kulturní dějiny (obecné dějiny; historie zemí Koruny české z důrazem na období středověkých slohů a baroka; kulturní dějiny; podmínky a prameny vzniku kultury, historický rámec a znaky slohových kulturních vývojových etap, doby osvícenství, industriální i postindustriální).
 3. Literatura a okruhy k SZR
  1. filozofie – hlavní proudy a etapy evropské filozofie od antiky a její hlavní představitelé
  2. obecné dějiny – historie zemí Koruny české z důrazem na období středověkých slohů a baroka
  3. kulturní dějiny – podmínky a prameny vzniku kultury, historický rámec a znaky slohových kulturních vývojových etap, doby osvícenství, industriální i postindustriální.
  Literatura:
  • Petráň J. a kol.: Dějiny hmotné kultury 1/1,2, Praha 1985 II/1,2 Praha 1995, 98
  • Feber, J.: Filosofie člověka, Ostrava 1994
  • Eco Umberto: Skeptikové a řešitelé, Svoboda, Praha 1995
  • Ruskin, John: Dvě stezky, J. Laichter, Praha 1909
  • Funkielkraut: Destrukce myšlení, Atlantis Brno 1993
  • Gyorgy Kepes: Structure in Art and Science, Studio Vista. London 1965
  • Dohnal Miloň: Dějiny výroby do nástupu vědeckotechnické revo­luce se zaměřením na území Československa, PF Os­trava 1975
  • Šusta, J.: Dějepisectví, jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové, Praha 1933
  • Cassirer Ernst: Filosofie symbolických forem, OIKUMENÉ, Praha 1996
  • Holý, P.: K mýtopoetické genezi a variantnímu průběhu symbolu, in: Sig. Freud, poselství a inspirace, FF OU Ostrava 1999.
  • Waldefels, Hans: Fenomén křesťanství, Praha Vyšehrad 1999
  • Thomson G.: Aischylos a Athény, Rovnost, Praha 1952
  • Wagner Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1960
  • Gombrich: Příběh umění, Praha 1993
  • Charpentrat, P.: Barock in Italien und Mitteleuropa, München 1966
  • Störig, H.: Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha 1991
  • Augé, M.: Anthropologie současných světů, Brno 1997
  • Lyotard, J. F.: O postmodernismu, Fil. ústav AVČR, Praha 1993
  • Eliade, M. : Dějiny náboženského myšlení, I-III, OIKUM NÉ, Praha 1995-97
  • Copplestone, T.: Moderní umění, Praha 1165
  • Chalupecký, J.: Umění dnes, Praha 1966
  • Pekař, J.: O smyslu českých dějin, Praha 1990
  • Platon: Symposion, Odeon, Praha 1977
  • Novotny, T.: O Bibli, Praha 2002
  • Herder, J. G.: Vývoj lidskosti, Praha 1941
  • Prokop, D.: Obecná uměnověda, Gryf, Praha 1994
  • Beneš, J.: Základy muzeologie, Opava 1997
  • Waidacker, F.: Handbuch der allgemeinen Museologie, Wien 1993

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub