Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Hospodářské a sociální dějiny novověku - státní rigorózní zkoušky na FF OU

 1. Požadavky na rigorózní práci – Rigorózní práce má rozsah minimálně 100 normostran, je založena na literatuře předmětu (domácí i zahraniční) a pramenech. Práce musí prokázat
  1. zvládnutí domácí i zahraniční literatury tématu
  2. schopnost pracovat s historickými prameny různého typu
  3. zvládnutí základních historických metod a technik
  4. schopnost srozumitelným a kultivovaným způsobem sdělit výsledky bádání slovy, tabulkami, grafikami apod.
  Práci lze předložit v jazyce českém, slovenském, polském, německém, anglickém.
   
 2. Části státní rigorózní zkoušky:
  1. obhajoba rigorózní práce
  2. dějiny filozofie s přihlédnutím k filozofii dějin
  3. hospodářské a sociální dějiny (základní historické souvislosti českých a československých dějin v širším kontextu; české a československé dějepisectví v evropském historiografickém kontextu s přihlédnutím k české historiografii hospodářské a sociální; hospodářské a sociální dějiny historické epochy, do které lze zařadit rigorózní práci s rozpravou nad jejím tématem [středověk, raný novověk, dějiny 19. a 20. stol.]).
 3. Literatura k SZR – kromě literatury požadované ke státní závěrečné zkoušce oboru historie.
   
  DOPORUČENÁ LITERATURA
  (Kromě literatury, doporučené v tomto seznamu, uchazeč má povinnost prostudovat literaturu, zadanou konzultantem práce a směřující k hlubšímu poznání problémů podle tematického zaměření rigorózní práce.)
  • AMBROSIUS, G. - PETZINA, D. - PLUMPE, W.: Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen. München 1996
  • BARTOŠ, J.- TRAPL, M.: Svobodný stát a okupace. Brno 2004
  • CAMERON, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996
  • DÜLMEN, R. van: Historická antropologie. Vývoj-problémy-úkoly. Praha 2002
  • FASORA, L.- HANUŠ, J.- MALÍŘ, J. [Eds.]: Člověk na Moravě 19. století. Brno 2004
  • FIALOVÁ, L.- HORSKÁ,P.- KUČERA, M.- MAUR, E.- MUSIL, J.- STLOUKAL, M.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1998
  • GERŠLOVÁ, J. - SEKANINA, M.: Lexikon našich hospodářských dějin. Praha 2003
  • HANZAL, J.: Cesty české historiografie 1945-1989. Praha 1999
  • HORSKÁ, R.- MAUR, E.- MUSIL, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002
  • IGGERS, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002
  • JANÁK, J.: Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Brno 1999
  • JINDRA, Z.- SVÁTEK, F.- ŠTAIF, J.: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Praha 1997
  • KELLER, J.: Nedomyšlená společnost. Brno 1992
  • KLÍMA, A.: Manufakturní období v Čechách. Praha 1955
  • KROFTA, K.: Dějiny selského stavu. Praha 1949
  • KULA, W.: Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa 1963
  • KUTNAR, F.: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Praha 1948
  • KUTNAR, F.: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Praha 2003
  • LANDES, D. S.: Bohatství a bída národů. Proč jsou někteří lidé bohatí a někteří tak chudí. Praha 2004
  • MACHAČOVÁ, J.- MATĚJČEK, J.: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Opava 2002
  • MAREK, J.: Česká moderní kultura. Praha 1998
  • MAUR, E.: Základy historické demografie. Praha 1983
  • MYŠKA, M.: Rytíři průmyslové revoluce. Ostrava 1997
  • MYŠKA, M.: Problémy a metody hospodářských dějin. Část 1: Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava 1995
  • MYŠKA, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Noravy a Slezska. Ostrava 2003
  • PETRÁŇ, J.: Dějiny hmotné kultury I-1, I-2, II-1, II-2. Praha 1985-1995
  • PIERENKEMPER, T.: Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung - oder: Wie wir reich wurden. Internationales Standrdlehrbuch. München-Wien 2005
  • PURŠ, J.: Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce. Praha 1973
  • URBAN, O.: Česká společnost 1848-1918. Praha 1982
  • URBAN, O.: Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování moderní české společnosti v 19. století. Praha 1978
  • VÁLKA, J.: Středověká Morava. Brno 1991
  • VÁLKA, J.: Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1995
  • VOJTĚCH, T.: Česká historiografie a pozitivismus. Světonázorové a metodologické aspekty. Praha 1984
  • WANDYCZ, P. S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. Praha 1998

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub