Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Historie - státní rigorózní zkoušky na FF OU

 1. Požadavky na rigorózní práci – Rigorózní práce má rozsah minimálně 100 normostran, je založena na literatuře předmětu (domácí i zahraniční) a pramenech. Práce musí prokázat
  1. zvládnutí domácí i zahraniční literatury tématu
  2. schopnost pracovat s historickými prameny různého typu
  3. zvládnutí základních historických metod a technik
  4. schopnost srozumitelným a kultivovaným způsobem sdělit výsledky bádání prostřednictvím jazyka, tabulek, grafů apod.
 2. Části státní rigorózní zkoušky:
  1. obhajoba rigorózní práce
  2. dějiny filozofie s přihlédnutím k filozofii dějin
  3. historie (české a československé dějiny, jejich základní souvislosti s vývojem evropského kontinentu, zejména oblasti střední Evropy; české [československé] a světové dějepisectví)
  Smyslem zkoušky je prokázat znalosti porozumění dějinnému vývoji, převyšující standard požadavků ke státní zkoušce z oboru a znalost klasické a moderní literatury.
   
 3. Literatura a okruhy k SZR
  (Kromě následujícího seznamu základní doporučené literatury má uchazeč povinnost prostudovat literaturu, zadanou konzultantem práce, směřující k hlubšímu poznání problémů souvisejících s tematikou rigorózní práce)
  • Hanzal, J.: Cesty české historiografie 1945-1989. Praha 1999
  • HAVELKA, M. (ed.): Spor o smysl českých dějin 1890-1938. Praha 1997
  • IGGERS, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002
  • Kutnar, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku 30. let 20. století. Praha 1997
  • LYOTARD, O.: O postmodernismu. Praha 1993.
  • MAREK, J.: O historismu a dějepisectví. Praha 1992
  • ŠTAIF, J.: Historici, dějiny a společnost. 1-2. Praha 1997
  • TŘEŠTÍK, D.: Mysliti dějiny. Praha 1999
  • BENEŠ, Z. a kol.: Rozumět dějinám.Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1918-1947. Praha 2002
  • BĚLINA, P. a kol.: Dějiny evropské civilizace I, II. Praha-Litomyšl 199
  • BIBÓ, I.: Bída malých národů východní Evropy. Brno 1997
  • Carbonel, Ch. O. a kol.: Evropské dějiny Evropy. 1, 2. Praha 2003
  • EVANS, R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003
  • Le GOFF, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991
  • HAMANOVÁ, B.: Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 1996
  • JANÁČEK, J.: České dějiny. Doba předbělohorská I, II. Praha 1968, 1984.
  • KALISTA, Z.: Stručné dějiny československé. Praha 1992
  • KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky I-III. Praha 2000-2004
  • (kol.) Dějiny Moravy I, II. Vlastivěda moravská, sv. 5, 6. Brno 1991, 1995
  • (kol.) Kronika Českých zemí. Praha 1999
  • KOŘALKA, J.: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Praha 1996
  • KVAČEK, R. a kol.: Dějiny Československa 1, 2. Praha 1990
  • PEKAŘ, J.: O smyslu českých dějin. Praha 1990
  • RAK, J.: Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy. Praha 1994
  • RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století I, II. Bratislava, Praha 1997, 1998
  • SEIBT, F.: Německo a Češi. Praha 1996
  • TŘEŠTÍK, D.: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin. (530-935).
  • URBAN, O.: Česká společnost 1848-1918. Praha 1982
  • Velké dějiny Zemí koruny české (dosud vydané svazky)
  • VESELÝ, Z. (ed.): Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994
  • VYKOUKAL, J. – LITERA, B. – TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000
  • WANDYCZ, P. S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. Praha 1998

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub