Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Český jazyk a literatura - specializace Český jazyk - státní rigorózní zkoušky na FF OU

Požadavky na rigorózní práci:

 • jako rigorózní práce nemůže být uznána v nezměněné podobě práce, kterou již absolvent obhájil jako práci diplomovou nebo práci disertační;
 • rigorózní práce může vzniknout rozpracováním diplomové práce, přičemž shoda textu nesmí být vyšší než 40 %;
 • rozsah práce je minimálně 90 stran;
 • práce je psána v českém jazyce a je doplněna anglickým summary;
 • teoretická část práce dokládá orientaci v odborné literatuře zabývající se danou problematikou;
 • práce přináší samostatnou analýzu zkoumané problematiky na konkrétním jazykovém materiálu; v případě prací zaměřených např. na dějiny jazykovědy nebo vývoj popisu teoretického problému je nezbytnou podmínkou analýza dobových textů a pramenů;
 • po formální stránce se práce řídí jednotnou citační normou, např. ČSN ISO 690, www.boldis.cz apod.

Části rigorózní zkoušky:

 • obhajoba rigorózní práce;
 • hlavní zkouška: český jazyk - uchazeči jsou položeny 3 otázky, vztahující se k zaměření práce v širokém smyslu slova, jejichž zodpovězením prokáže orientaci v lingvistice, jejích disciplínách, odborné terminologii a literatuře oboru (rámcové tematické okruhy viz dále);
 • vedlejší zkouška: zkouška z filozofie - uchazeč prokáže znalost filozofických témat významných pro jazykovědu, se zřetelem k zaměření rigorózní práce; součástí zkoušky je také napsání práce v rozsahu cca 15-20 stran na zadané téma; zkoušku z filozofie, může uchazeč vykonat samostatně na Katedře filozofie FF OU, nebo společně s hlavní zkouškou za přítomnosti zástupce Katedry filozofie.

Tematické okruhy a doporučená literatura:

Tematické okruhy:

 • jazyk - podstata, charakter a funkce; jazyk a jeho rozvrstvenost;
 • jazykověda a její disciplíny; vývoj lingvistického myšlení; významné lingvistické směry - strukturalismus, generativní gramatika, kognitivní a korpusová lingvistika;
 • vznik a vývoj slovanských jazyků; vývojové tendence ve slovní zásobě a v gramatice;
 • vztah fonetiky a fonologie; fonologický systém současné češtiny;
 • problémy ortoepie a ortografie;
 • lexikologie, její předmět a metody; onomaziologické postupy slovotvorné a sémantické; systémovost české slovní zásoby; způsoby obohacování slovní zásoby; česká lexikografie; frazeologie;
 • onomastika; vztah propriální a apelativní slovní zásoby;
 • problematika slovních druhů; vývojové tendence ve skloňování a časování; mluvnické kategorie jmen a sloves;
 • syntax, výstavbové roviny výpovědi; syntaktické vztahy, větné členy; souvětí, větné struktury;
 • stylistika a její metody; slohotvorní činitelé; stylové oblasti; rétorika a její systematika;
 • dialekty a sociolekty;
 • jazyková kultura - cíle a klasifikace.

Součástí otázky je rovněž základní odborná literatura předmětu.

Doporučená literatura:

 • BROWN, K. a kol. Encyclopedia of Language and Linguistics 1–14. Oxford 2006.
 • ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha 2011.
 • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc 1996.
 • KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.
 • Kol. Mluvnice češtiny 1, 2, 3. Praha 1986, 1987.
 • PLESKALOVÁ, J. a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007.
 • Kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha 2000.
 • ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika současné češtiny. Praha 2013.
 • TOMAN, J. Příběh jednoho moderního projektu : Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948. Praha 2011.
Studie v lingvistických časopisech, např. Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura, Acta onomastica, Listy filologické.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub