Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče v oboru Český jazyk a literatura - specializace Teorie a dějiny české literatury - státní rigorózní zkoušky na FF OU

 1. Požadavky na rigorózní práci - Rigorózní práce je zpracována na vyšší literárně vědné úrovni než práce diplomová a ve své tematické volbě musí vycházet z dějin české literatury. Práce musí být spolehlivě doložena odpovídajícím bibliografickým aparátem (citace pramenů, odkazy na dílo badatelů apod.) a vyčerpávajícím seznamem odborné literatury. Rozsah práce je minimálně 120 stran textu.
   
 2. Části státní rigorózní zkoušky z Českého jazyka a literatury (specializace Teorie a dějiny české literatury:
  1. obhajoba rigorózní práce
  2. filozofie (prověřuje základní orientační schopnost v dějinách filozofie, především ve vztahu k literárně vědným školám a metodologickým postupům)
  3. dějiny české literatury (zkouška prověřuje nejen faktografickou znalost, ale především schopnost formulovat vlastní výklad a odpověď na kladené otázky. Zkouška klade důraz nejen na orientaci v dějinách české literatury, ale také na souvislosti české literatury se širším kontextem světové literatury a na znalost výsledků současného literárněvědného bádání.)
 3. Literatura a okruhy k SZR
  1. Literární věda (obecná problematika)
   Literárněvědné školy, pozitivistické teorie, ruský formalismus, český strukturalismus, pojetí literatury jako dialogu, současné pohledy na literární dějiny, literární sémiotika, literatura a dekonstrukce, vypravěč v literárním díle, mýtus a jeho funkce v literárním díle, intertextualita, sociologie literatury, problematika tvorby a recepce literárního díla ad.
    
  2. Dějiny české literatury:
   1. Starší česká literatura:
    Pojem literární středověk, jeho periodizace a jazyková různorodost literárního života. Období staroslověnské; latinská a slovanská tradice v přemyslovských Čechách v 10. A 11. stol.; počátky české literatury psané latinsky 12. a 13. století; počátky česky psané literatury, první české epické skladby a legendy; doba lucemburská v české literatuře, lyrické, epické a dramatické žánry; literatura doby husitské, básnictví a próza, písňová tvorba husitů, recitační básnické skladby, protihusitská poezie, polemiky a parodie; humanismus a renesance v české literární historii; český a latinský humanismus, literární vývoj od doby poděbradské do Bílé hory; barokní období, evangelické a katolické baroko (poezie, próza, lidová slovesnost).
     
   2. Novější česká literatura:
    Česká literatura v 19. století: Vývoj české literatury od 70. let 18. stol.do poloviny 19. stol. Proces utváření a formování národní literatury, a to jak z hlediska českých poměrů, tak i z hlediska širších evropských vlivů, klasicismus, osvícenství. Národní literatura jako organická součást obrozeneckého procesu: teorie o vzniku národního obrození. Český klasicismus, preromantismus, romantismus a počínající realistická tradice (evropské vlivy a jejich reflexe v české literatuře), česká literatura první poloviny 19. století a její souvislosti s evropskými literaturami. Úloha klíčových osobností v české literatuře první pol. 19. stol. Česká literatura v 50. a 60. letech 19. stol. Vystoupení májovců, jejich vymezení vůči předchozí generaci a navazování na máchovskou tradici a formování vlastního programu. Ruchovci a lumírovci, jejich programy (národní a kosmopolitní) a ideová orientace. České drama a jeho vývoj v druhé pol. 19. stol. Formování realistické tradice české literatury, rozvoj prózy (historický román), venkovská realistická próza. Realisté, jejich úloha ve vědě a literatuře, spory o RKZ. Literární kritika v 19. stol., generační spory a polemiky.
     
   3. Česká literatura 20. století:
    Formování moderní české literatury na sklonku 19. století: český symbolismus a dekadence; literatura z přelomu století a její evropské kontexty. Nástup nové generace, kladení základů moderní české literatury. Rozvoj literárně kritického myšlení. Česká literatura na počátku 20. století, předválečná avantgarda, reflexe evropských uměleckých trendů v české literatuře. Počátky a rozvoj moderní české prózy (naturalismus, sociálně kritická próza, pokračující realistická tradice). Reflexe první světové války. Krize hodnot a hledání východisek, dobové literární a filozofické podněty. Oživování národní tradice v čase první světové války. Pronikání nových uměleckých směrů (expresionismus). Německá literatura v českých zemích a její specifika a význam. Česká literatura meziválečných let (1918-1938), formování avantgardních uměleckých směrů a programů, polarizace jednotlivých koncepcí, proletářská poezie, poetismus, surrealismus, lyrika existenciálních pocitů a tragismu. Básníci a prozaici katolické orientace. Český meziválečný román, jeho sociálně kritické tendence, inspirace avantgardní poetikou, noetické reflexe, psychologická orientace, historická próza. Literatura ruralistické orientace. Poezie a próza ovlivněna událostmi z konce třicátých let.
     
    Literární věda a kritika v meziválečných letech: její úloha v české literatuře 20. století, pokračovatelé v tradici českého literárněvědného positivismu, vznik českého strukturalismu a jeho představitelé. Navazování na Šaldu a rozvíjení jeho kritické koncepce, meziválečná literární kritika, její hlavní představitelé. Uplatňování komparativních metod v české literární vědě.
     
    Česká literatura v čase nacistické okupace a druhé světové války: Formování nové generace v čase války: Vznik Skupiny 42 a její umělecká a ideová koncepce. Nacistická perzekuce a její dopad na českou literaturu. Básnická tvorba těchto let . Literatura vznikající v nacistických koncentrácích a věznicích. Rozvoj historické a psychologické prózy. Postavení a vývoj české literatury prvních poválečných let (1945-1948). Poezie inspirovaná koncem války a osvobozením, počínající diferenciace, umělecká a ideová prvních poválečných let. Schematismus a ideologický dogmatismus v literatuře koncem 40. let a počátkem let 50, tzv. budovatelská próza a poezie, počátky exilové literatury. Vývoj a proměny české literatury od konce 50. let do konce let 60. Nástup kritického myšlení v literatuře, úloha literární kritiky a publicistiky. Pokračující ohlasy válečných let v literatuře, literatura inspirovaná osudy Židů. Pokusy o nový humanistický obsah literatury a snahy o překonání dobových ideologických omezení. Inspirace meziválečnou avantgardou. Filozofické myšlení a jeho podněty pro literaturu šedesátých let. Nástup nové generace v 60. letech, autoři kolem časopisu Tvář. Poezie usilující o nové etické hodnoty. Literární věda a její navazování na dědictví strukturalismu. Literární kritika 60. let. Drama a jeho kritická úloha ve společnosti. Konec 60. let a tzv. normalizace české společnosti a její dopad do literárního života. Exilová a samizdatová literatura 70. a 80 let. 90. léta a proces obnovování hodnot v literatuře i v životě, návrat exilových a samizdatových autorů do literárního dění, nástup nových autorů a nová krystalizace uměleckých hodnot.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub