Den s překladem 2018

logo Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XIII. ročníku překladatelské soutěže,

které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D., 13. března 2018 od 9.10 hodin v místnosti E 308 (budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1).Program dopolední konference:
1.Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU
Úvodní slovo a předání čestných uznání
2.Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava
Zvukové tvarovanie v prekladoch ruskej poézie
3.Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava
Diachronní stylometrická analýza projevů českých a amerických prezidentů
4.Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD., Ostravská univerzita, Ostrava
Etické principy a otázky překladatelské a tlumočnické práce
5.Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D., Mgr. Tomáš Weissar, Masarykova univerzita, Brno
"Nechte si ty svoje fóra... teda fóry!" Úskalí překladu římské komedie

Odpolední program
14.00PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY:
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat na katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL, KLA), místnost bude upřesněna na příslušné katedře. Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad.
od 16.30v učebně E 308divadelní představení
TITUS MACCIUS PLAUTUS: CURCULIO ANEB DARMOJED
(překlad z latinského originálu T. Weissar, E. Poláčková, D. Urbanová, R. Černoch)

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 13. března 2018 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2018

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. v roce 1971 absolvoval studium slovakistiky a rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce u Albína Bagina Motivický svět Beniakovej poezie). Pracoval jako redaktor ve Východoslovenském vydavatelství v Košicích. Byl interním aspirantem na Katedře slovenského jazyka a literatury FF UPJŠ v Prešově, od r. 1976 redaktorem Literárně-dramatické redakce Československého rozhlasu v Košicích, od r. 1983 odborným pracovníkem v Ústavu umělecké kritiky a divadelní dokumentace v Bratislavě, od r. 1989 zakládajícím šéfredaktorem časopisu Dotyky. Od r. 1991 působí na Katedře slovenské literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Disertační práci Ivan Krasko a česká poezie na přelomu století obhájil roku 1978, v roce 1994 byl na Filozofické fakultě UK jmenován docentem, v roce 2001 profesorem. Vede kurzy teorie literatury, historické poetiky, poezie 20. a 21. století, interpretace a poetiky slovenské literatury, tropologie i versologie, španělské poezie a rovněž zajišťuje semináře pro doktorandy. Od roku 1997 pracuje na částečný úvazek i v Ústavu světové literatury SAV v Bratislavě. Je autorem řady literárněvědných prací o poezii a jejím překladu, původních básnických knih a básnických překladů. Knižně mu vyšly překlady poezie ruské (A. S Puškin, M. J Lermontov, V. J. Brjusov, A. Achmatovová, M. Cvetajevová, B. Pasternak, G. Ajgi), ukrajinské (I. Franko, P. Tyčyna, D. Pavlyčko), španělské a hispanoamerické (Jorge Manrique a jiné španělské elegie, sv. Jan od Kříže, výběr z poezie španělského baroka, F. García Lorca, V. Aleixandre, M. Hernández, J. L. Borges, J. J. Padrón,) a české (J. Seifert).

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. vystudoval bohemistiku na FF UP, absolvoval na stejné fakultě na katedře obecné lingvistiky. V současné době působí na KČJ FF OU jako odborný asistent, kde se zabývá zejména tzv. stylometrií neboli kvantitativní stylistikou. Absolvoval řadu zahraničních stáží (např. University of Padua, National and Kapodistrian University of Athens, University of Trier). Je členem International Quantitative Linguistics Association (IQLA). Publikuje v prestižních mezinárodních odborných časopisech, je autorem monografie Kvantitativní analýza žánrů, přeložil do češtiny knihu Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1, je spoluautorem softwaru QUITA (Quantitative Index Text Analyzer). Podílel se také na řešení několika výzkumných projektů, aktuálně je řešitelem grantu na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU zaměřeného na sémantickou analýzu pomocí neuronových sítí. Více informací

Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD. působí jako odborný asistent Katedry slavistiky Ostravské univerzity. Vede semináře a přednášky z oblasti mezikulturní komunikace, tlumočení, odborného překladu a praxeologie překladu. Je autore většího počtu vědeckých statí a spoluautorem Antologie teorie odborného překladu, Úvodu do teorie, praxe a didaktiky tlumočení a Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. Ideově je spojený s českou překladatelskou tradicí a jako absolvent Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře i se slovenskou překladatelskou školou. Aktivně překládá a tlumočí z ruštiny a slovenštiny. Zpracoval český překlad knihy Komunikace – tlumočení – překlad.

Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a jako odborná pracovnice v Oddělení antiky a její recepce v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Ve své vědecké práci se věnuje antickému, především římskému dramatu a divadlu, středověkému dramatu a divadlu a překladu pro divadlo.
Doktorský titul získala za práci „Teatralita středověké literatury doby lucemburské“; je spolupřekladatelkou Plautovy hry *Curculio *a spoluautorkou její studentské inscenace.

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar je studentem doktorského studijního programu v oboru latinské medievistiky na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Primárně se zabývá středověkou duchovní lyrikou české provenience, mimo jiné se však v posledních letech podílel na překladu a následné inscenaci dosud nepřeložené Plautovy komedie *Curculio*.
V roce 2016 získal v této souvislosti ocenění v překladatelské soutěži pořádané FF OU.Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2018