Výzkumné projekty FF OU - rok 2004

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
PhDr. Marcela Grygerková , Ph.D.KCJ405/03/0547
GA ČR
Specifika komunikace v českém církevním prostředí (sociolingvistický pohled)1.067
Mgr. Petr Hrtánek, Ph.D.KCJ405/04/P053
GA ČR
Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře 184
PhDr. Eva Jandová, Ph.D.KCJ405/04/1035
GA ČR
Ligvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu)715
PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI409/01/D121
GA ČR
„Bürgerlich“ elita průmyslového velkoměsta 1870 – 1910, její činnost ve spolcích a v komunální politice 93
Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.KCJ405/04/P065
GA ČR
Souvětí v barokní češtině208
PaedDr. Iva Málková, Ph.D.KCL405/04/009
GA ČR
Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století227
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. KPS406/03/0535
GA ČR
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty566
Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.KHI404/04/1039
GA ČR
Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17. století do roku 1918203
PhDr. Hana Srpová, CSc.KCJ405/04/1034
GA ČR
Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu 506
Priv.-Doz.PhDr. Lenka Vaňková, Dr.KGE405/02/1191
GA ČR
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (Postavení, jazyk, význam) 321
PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. KHI409/02/D079
GA ČR
Fenomén „Big Business“ v rakouském Slezsku před první světovou válkou 104