Specifický výzkum FF OU - rok 2016

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.KCJSGS01/FF/2016-2017Nové přístupy k výzkumu toponymie - na příkladu vybraných lokalit Moravy a Slezska339,2
PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.KFISGS04/FF/2015-2016Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii569,2
Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.KHISGS05/FF/2016-2017Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu empirických výzkumů258,7
Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.KAASGS06/FF/2016Amerika jako Zaslíbená země? Zobrazení přistěhovalectví ve vybraných dílech americké literatury - II236,1
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.KCLSGS09/FF/2016Literární a kulturní paměť jako fenomén současné umělecké tvorby 2537,7
Mgr. Marek Malůš, Ph.DKPSSGS10/FF/2016-2017Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST II225,5
Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.KPSSGS11/FF/2016Relevantní osobnostní charakteristiky studentů psychologie180,0
dr Jan MlčochKROSGS17/FF/2015-2016Ideologie v latinskoamerické literatuře288,7
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.KDUSGS13/FF/2016Fenomén poutních míst jako příklad interdisciplinárního přístupu k barokní mentalitě a zbožnosti - stav, možnosti a meze výzkumu vzhledem k poutím a poutním místům na terénu českého Slezska a moravskoslezského pomezí na konci 18. století a na počátku 19. století183,2
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.KHISGS19/FF/2015-2016Ostravsko v osidlech komunistického režimu. Proměny každodenního života na Ostravsku v období 1948-1989277,4
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.KDUSGS14/FF/2016Továrna ve městě - město v továrně331,7
Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.VivariumSGS15/FF/2016-2017Realita a skutečnost ve středověku547,8
PhDr. Irena Šebestová, CSc. KGESGS18/FF/2016Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku III 252,4
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.KAASGS20/FF/2016 Žánry a nová média415,5
Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.KGESGS21/FF/2016-2017Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu475,3
Doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.KSLSGS22/FF/2016-2017Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí341,6